Geconsolideerde jaarrekening

2.1.1 Geconsolideerde balans

In duizenden euro (voor winstbestemming) noot 31 december 2019 31 december 2018
Activa
Materiële vaste activa 18 267.374 261.555
Activa met gebruiksrecht 19 23.984 -
Immateriële activa en goodwill 20 139.771 168.023
Vastgoedbeleggingen 21 1.070 643
Handels- en overige vorderingen 23 10.462 13.690
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 22 27.206 25.392
Uitgestelde belastingvorderingen 16 2.532 2.099
Vaste activa   472.399 471.402
 
Voorraden 24 90.016 93.555
Biologische activa 25 5.931 4.314
Handels- en overige vorderingen 23 228.780 250.618
Actuele belastingvorderingen 16 3.860 2.072
Geldmiddelen en kasequivalenten 26 62.761 51.756
Activa aangehouden voor verkoop 27 1.737 -
Vlottende activa   393.085 402.315
 
Totaal activa   865.484 873.717
 
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal   1.063 1.063
Agio   143.554 143.554
Reserve eigen aandelen   -86 -61
Reserve omrekeningsverschillen   -1.531 -6.653
Reserve kasstroomafdekkingen   -479 -896
Overige reserves en ingehouden winsten   252.995 239.990
Onverdeeld resultaat   17.705 58.590
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap 28 413.221 435.587
Minderheidsbelangen 35 5.132 5.166
 
Totaal eigen vermogen   418.353 440.753
 
Verplichtingen
Leningen en overige financieringsverplichtingen 30 22.367 52.354
Leaseverplichtingen   19.368 186
Personeelsbeloningen 15 29.852 33.496
Voorzieningen 31 3.015 2.024
Handelsschulden en overige verplichtingen 32 26.664 41.258
Uitgestelde belastingverplichtingen 16 13.873 13.174
Langlopende verplichtingen   115.139 142.492
 
Bankschulden 26 47.402 13.307
Leningen en overige financieringsverplichtingen 30 - 2.563
Leaseverplichtingen   4.734 400
Voorzieningen 31 2.275 1.372
Handelsschulden en overige verplichtingen 32 276.556 267.695
Actuele belastingverplichtingen 16 1.025 5.135
Kortlopende verplichtingen   331.992 290.472
 
Totaal verplichtingen   447.131 432.964
 
Totaal eigen vermogen en verplichtingen   865.484 873.717
 
De toelichtingen onder noot 1 tot en met 42 zijn integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.

2.1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

In duizenden euro noot 2019 2018
Omzet 8 2.463.061 2.404.663
Kosten van grond- en hulpstoffen 9 -2.022.397 -1.961.255
Brutowinst   440.664 443.408
Overige bedrijfsopbrengsten 10 1.623 5.408
Bedrijfsopbrengsten   442.287 448.816
Personeelskosten 15 -166.601 -158.573
Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen 18 , 19 , 20 -71.001 -27.988
Netto (terugnemingen van) bijzondere waardevermindering op handelsvorderingen 33 1.264 1.050
Overige bedrijfskosten 11 -191.770 -187.373
Bedrijfslasten 11 -428.108 -372.884
Bedrijfsresultaat   14.179 75.932
Netto financieringsresultaat 6 , 12 , 17 10.663 -4.385
Aandeel in het resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen 22 2.773 2.907
Winst vóór belastingen   27.615 74.454
Winstbelastingen 16 -9.620 -15.224
Winst over het boekjaar   17.995 59.230
 
Winst toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de Vennootschap   17.705 58.590
Minderheidsbelangen 35 290 640
Winst over het boekjaar   17.995 59.230
 
Winst per aandeel in euro(1)
Gewone winst per aandeel 13 0,18 0,58
Verwaterde winst per aandeel 13 0,18 0,58
 
(1) Winst per aandeel toe te rekenen aan de aandeelhouders van de Vennootschap

De toelichtingen onder noot 1 tot en met 42 zijn integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.

2.1.3 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

In duizenden euro noot 2019 2018
Winst over het boekjaar   17.995 59.230
Niet-gerealiseerde resultaten      
Posten die nooit zullen worden overgeboekt naar het resultaat      
Herwaardering van toegezegd-pensioenverplichtingen 15 , 16 -342 12.000
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode - aandeel in niet-gerealiseerde resultaten 16 , 22 , 28 -26 -13
Gerelateerde belastingen   334 -2.134
    -34 9.853
Posten die zijn of kunnen worden overgeboekt naar het resultaat      
Buitenlandse activiteiten - valuta omrekeningsverschillen 16 5.906 -1.128
Kasstroomafdekkingen - effectieve deel van reële waardeveranderingen 16 531 -417
Kasstroomafdekkingen - geherclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening / balans 16 - -754
Gerelateerde belastingen   -898 442
    5.539 -1.857
Niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen   5.505 7.996
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   23.500 67.226
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de Vennootschap   23.210 66.586
Minderheidsbelangen 35 290 640
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   23.500 67.226

De toelichtingen onder noot 1 tot en met 42 zijn integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.

2.1.4 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

2019
    Toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap    
In duizenden euro noot Aandelen- kapitaal Agio Reserve eigen aandelen Reserve omrekenings- verschillen Reserve kasstroom- afdekkingen Overige reserves en ingehouden winsten Onverdeeld resultaat Totaal Minder- heids- belangen Totaal eigen vermogen
Stand op 1 januari 2019   1.063 143.554 -61 -6.653 -896 239.990 58.590 435.587 5.166 440.753
Toevoeging uit het onverdeeld resultaat   - - - - - 58.590 -58.590 - - -
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Winst   - - - - - - 17.705 17.705 290 17.995
Totaal niet-gerealiseerde resultaten 16 , 28 - - - 5.122 417 -34 - 5.505 - 5.505
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   - - - 5.122 417 -34 17.705 23.210 290 23.500
 
Transacties met aandeelhouders van de Vennootschap, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen
Bijdragen en uitkeringen
Dividenden 28 - - - - - -30.051 - -30.051 -401 -30.452
Inkoop eigen aandelen 28 - - -25 - - -15.481 - -15.506 - -15.506
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties   - - - - - -19 - -19 - -19
Belasting direct in het eigen vermogen   - - - - - - - - 77 77
Totaal transacties met aandeelhouders van de Vennootschap   - - -25 - - -45.551 - -45.576 -324 -45.900
Stand op 31 december 2019   1.063 143.554 -86 -1.531 -479 252.995 17.705 413.221 5.132 418.353
 
 
2018
    Toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap    
In duizenden euro noot Aandelen- kapitaal Agio Reserve eigen aandelen Reserve omrekenings- verschillen Reserve kasstroom- afdekkingen Overige reserves en ingehouden winsten Onverdeeld resultaat Totaal Minder- heids- belangen Totaal eigen vermogen
Stand op 31 december 2017   1.063 143.554 -55 -5.692 - 207.878 58.554 405.302 4.629 409.931
IFRS 9 aanpassing   - - - - - -97 - -97 - -97
Stand op 1 januari 2018   1.063 143.554 -55 -5.692 - 207.781 58.554 405.205 4.629 409.834
Toevoeging uit het onverdeeld resultaat   - - - - - 58.554 -58.554 - - -
 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Winst   - - - - - - 58.590 58.590 640 59.230
Totaal niet-gerealiseerde resultaten 16 , 28 - - - -961 -896 9.853 - 7.996 - 7.996
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   - - - -961 -896 9.853 58.590 66.586 640 67.226
 
Transacties met aandeelhouders van de Vennootschap, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen
Bijdragen en uitkeringen
Dividenden 28 - - - - - -30.053 - -30.053 -400 -30.453
Inkoop eigen aandelen 28 - - -6 - - -6.023 - -6.029 - -6.029
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties   - - - - - -122 - -122 - -122
Belasting direct in het eigen vermogen   - - - - - - - - 297 297
Totaal transacties met aandeelhouders van de Vennootschap   - - -6 - - -36.198 - -36.204 -103 -36.307
Stand op 31 december 2018   1.063 143.554 -61 -6.653 -896 239.990 58.590 435.587 5.166 440.753
 De toelichtingen onder noot 1 tot en met 42 zijn integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.

2.1.5 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

In duizenden euro noot 2019 2018
Kasstroom uit operationele activiteiten
Winst over het boekjaar   17.995 59.230
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 18 , 19 31.601 21.638
Amortisatie 20 8.661 6.917
Netto (terugneming van) bijzonder waardeverminderingsverlies 18 30.739 -567
Wijziging in reële waarde van biologische activa (niet-gerealiseerd) 25 -33 -13
Netto (terugneming van) bijzonder waardeverminderingsverlies op handelsvorderingen 33 -1.264 -1.050
Netto financieringsresultaat 12 -10.663 4.385
Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen 22 -2.773 -2.907
Resultaat op verkoop materiële vaste activa / vastgoedbeleggingen 10 -1.251 -520
Resultaat op verkoop van belangen in deelnemingen 10 - -411
Resultaat op verkoop van activa aangehouden voor verkoop 7 - -4.509
Kosten van op aandelen gebaseerde betalingstransacties met afwikkeling in eigenvermogensinstrumenten 15 413 316
Kosten met betrekking tot toegezegd-pensioenregelingen 15 1.027 1.649
Kosten met betrekking tot lange termijn bonussen 15 995 1.217
Winstbelastingen   9.620 15.224
    85.067 100.599
Mutatie in:
Voorraden & biologische activa   1.922 -14.328
Handels- en overige vorderingen   25.287 -625
Handelsschulden en overige verplichtingen   7.811 22.781
Voorzieningen en personeelsbeloningen   -4.997 -4.503
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten   115.090 103.924
Betaalde rente   -2.011 -1.334
Betaalde winstbelastingen   -16.933 -20.495
Netto kasstroom uit operationele activiteiten   96.146 82.095
 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Ontvangen rente   1.035 1.426
Ontvangen dividenden uit deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 22 1.593 2.124
Opbrengst uit verkoop van materiële vaste activa / vastgoedbeleggingen   2.024 2.238
Opbrengst uit verkoop van belangen in deelnemingen, na aftrek van afgestoten geldmiddelen   - 411
Opbrengst uit verkoop van activa aangehouden voor verkoop 7 - 5.650
Verwerving dochterondernemingen, na aftrek van verworven geldmiddelen 6 -2.717 -81.046
Verwerving van materiële vaste activa 18 -35.200 -43.226
Verwerving van immateriële activa 20 -1.688 -820
Betaling van afwikkeling derivaten   - -754
Netto kasstroom gebruikt bij investeringsactiviteiten   -34.953 -113.997
 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Inkoop van eigen aandelen 30 -15.506 -5.879
Opbrengst uit verkoop van eigen aandelen met betrekking tot het medewerkersparticipatieplan 30 1.339 1.503
Terugkoop van eigen aandelen met betrekking tot het medewerkersparticipatieplan 30 -1.805 -2.192
Leasebetalingen   -6.260 -1.115
Opname leningen 30 45.000 1.608
Terugbetaling leningen 30 -77.128 -5.928
Transactiekosten in verband met leningen   -1.135 -
Betaling van afwikkeling derivaten 30 -115 -81
Betaald dividend 28 , 30 -29.408 -29.477
Netto kasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten   -85.018 -41.561
 
Netto-toename/afname van geldmiddelen en kasequivalenten   -23.825 -73.463
Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari(1)   38.449 111.607
Effect van valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen   735 305
Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december(1) 26 15.359 38.449
 
(1) Na aftrek van bankschulden

De toelichtingen onder noot 1 tot en met 42 zijn integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.