Jaarrekening 2019

Geconsolideerde jaarrekening
130
Geconsolideerde balans
130
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
131
Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat
132
Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen
133
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
134
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
135
1. ForFarmers N.V.
135
2. Toegepaste accounting standaarden
135
3. Functionele valuta en presentatie valuta
138
4. Gebruik van schattingen en oordelen
138
5. Operationele segmenten
140
6. Bedrijfscombinaties
142
7. Desinvesteringen
145
8. Omzet
145
9. Kosten van grond- en hulpstoffen
145
10. Overige bedrijfsopbrengsten
145
11. Bedrijfslasten
146
12. Netto financieringsresultaat
147
13. Winst per aandeel
147
14. Op aandelen gebaseerde beloningsplannen
148
15. Personeelsbeloningen
150
16. Winstbelastingen
155
17. Alternatieve prestatiemaatstaven
160
18. Materiële vaste activa
162
19. Activa met gebruiksrecht
164
20. Immateriële activa en goodwill
166
21. Vastgoedbeleggingen
171
22. Deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’- methode
172
23. Handels- en overige vorderingen
174
24. Voorraden
175
25. Biologische activa
175
26. Geldmiddelen en kasequivalenten
177
27. Activa aangehouden voor verkoop
177
28. Eigen vermogen
178
29. Kapitaalmanagement
182
30. Leningen en overige financieringsverplichtingen
183
31. Voorzieningen
187
32. Handelsschulden en overige verplichtingen
188
33. Financiële instrumenten – Reële waarden en risico management
189
34. Lijst met belangrijkste deelnemingen
199
35. Minderheidsbelangen
200
36. Operationele leaseovereenkomsten (2018)
202
37. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
202
38. Verbonden partijen
203
39. Gebeurtenissen na balansdatum
205
40. Basis voor waardering
206
41. Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
206
42. Nog niet van toepassing zijnde nieuwe standaarden
223
Enkelvoudige jaarrekening
224
Enkelvoudige balans
224
Enkelvoudige winst-en-verliesrekening
225
Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
226
43. Algemeen
226
44. Grondslagen voor de waardering van activa en verplichtingen en voor de bepaling van het resultaat
226
45. Investeringen in deelnemingen
227
46. Vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen
227
47. Financiële instrumenten
227
48. Winstbelastingen
227
49. Eigen vermogen
228
       Voorstel tot resultaatbestemming
231
50. Voorzieningen
232
51. Netto financieringsresultaat
232
52. Kredietfaciliteiten
232
53. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
232
54. Bezoldiging van de Raad van Commissarissen en de statutaire bestuurders
232
Overige gegevens
233
Statutaire resultaatbestemmingsregeling
233
Bijzonder statutair recht inzake zeggenschap
235
Nevenvestigingen
236
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
237
Duurzaamheid assurance rapport van de onafhankelijke accountant
251
Meerjarenoverzicht
256