Onze bijdrage met voer aan voeding

In de toenemende, mondiale, vraag naar voedsel en dierlijke eiwitten moet op een duurzame en kwalitatief goede wijze worden voorzien. De diervoederindustrie speelt hierbij een cruciale rol door haar deskundigheid voortdurend in te zetten voor de verbetering van de efficiency in de veehouderij en van de gezondheid en het welzijn van dieren, met een zo klein mogelijke impact op het milieu. Duurzame en veilige productie van veevoer, en daarmee voedsel, kan alleen worden bereikt door focus op kwaliteit, precisievoeders en innovatie. Dit is waar ForFarmers zich op richt. Onze duurzaamheidsdoelstellingen om de voerveiligheid te verbeteren en om diergezondheid en dierenwelzijn te bevorderen moeten in dit licht worden bezien.

Change layout to 2 columns

Strak aaneengesloten proces een voorwaarde voor leveren van veilige voeders

Het zorgen voor kwalitatieve voeders die bijdragen aan diergezondheid, dierenwelzijn en een zo klein mogelijke CO2-voetafdruk, vereist dat de processen die leiden tot de productie van deze voeders strak op elkaar zijn aangesloten en nauwlettend worden gemonitord.

Het proces start met het vaststellen van de nutriëntbehoefte van een dier, en vanuit het principe dat de (markt)waarde van een grondstof wordt bepaald door de beschikbaarheid ervan en hoe het kan worden toegepast in veevoer. Koeien kunnen meer, en andere nutriënten verteren dan de mens. In de productie van voer voor herkauwers worden daarom grote stromen grondstoffen gebruikt die niet geschikt zijn voor het maken van humane voeding. Gras is daarvan het meest bekend. Varkens en pluimvee hebben een verteringsproces dat meer vergelijkbaar is met dat van de mens. Het voedingspatroon van varkens en pluimvee verschilt echter wel van humane voeding. Ze eten ook producten die mensen niet nuttigen, bijvoorbeeld gerst dat niet geschikt is om bier van te brouwen en tarwe die niet gebruikt kan worden voor het bakken van brood. Waar de mens chips eet zonder schil en gebakken in zonnebloemolie, neemt het varken genoegen met de aardappelschil en zonnebloemzaadschroot, de nevenstroom van de productie van zonnebloemolie. Er worden ook andere restproducten uit de voedingsindustrie gebruikt in varkensvoer die niet geschikt zijn voor directe menselijke consumptie, zoals co-producten van de tarwebloemproductie, de suikerindustrie, vruchtensappen en de bierproductie. Ook retourstromen uit de supermarkt als brood, koek en chocolade worden via het voer omgezet in hoogwaardige levensmiddelen - melk, vlees en eieren -, om de mens te voeden. Dieren produceren daarnaast mest, die weer wordt gebruikt om plantaardige gewassen te telen. Zo zijn dieren een onmisbaar onderdeel van de nutriëntenkringloop.

Formulatie: samenwerking met nutritionisten en inkoopafdeling voor het optimale recept voor het dier

Om dieren efficiënt te laten groeien en produceren, is het gebruik van alleen co-producten en reststromen in voer niet voldoende. Diervoedergrondstoffen moeten optimaal worden benut om een optimale balans te realiseren tussen groei, productie en mestuitstoot van het dier. Dit wordt ‘precision feeding’ genoemd, met als doel een optimale voerconversie.

De medewerkers van het Nutrition Innovation Centre (NIC) werken nauw samen met de inkoop- en de formulatie-afdeling. Eerst worden de nutritionele vereisten voor het voer precies vastgesteld. Op basis hiervan worden de benodigde grondstoffen (soort, kwaliteit en hoeveelheid) bepaald en ingekocht. Van elke aangeleverde partij grondstof wordt een monster genomen dat wordt beoordeeld op de afleverlocatie en/of in het laboratorium. In het laboratorium worden de grondstoffen, vitamines en mineralen geanalyseerd. Met deze informatie worden voerrecepten bepaald, zodat dieren precies de juiste hoeveelheid energie en eiwit binnenkrijgen voor hun gezondheid en welzijn, zodat ze optimaal kunnen groeien en produceren.

Inkoop van goede kwaliteit grondstoffen

Het inkoopproces van grondstoffen is een zeer belangrijke activiteit binnen ForFarmers. Beschikbaarheid, bruikbaarheid, prijs en kwaliteit van grondstoffen, zijn belangrijke pijlers op basis waarvan ForFarmers besluit welke grondstoffen, in welke hoeveelheid, bij welke leverancier worden ingekocht. Daarbij zien we voordelen in het samenwerken met slechts een beperkt aantal partijen, die kwaliteit en de controle daarvan eveneens hoog in het vaandel hebben staan. Het inkoopproces wordt nader beschreven in het hoofdstuk ‘Trends en kansen’. Uiteraard letten we ook op de duurzaamheidskenmerken van onze leveranciers, onder meer door alleen met bedrijven samen te werken die de Sedex-code respecteren. Dit wordt nader beschreven in het hoofdstuk ‘Onze bijdrage aan een duurzame veehouderij’.

Productie: van grondstof tot brok(je)

Wanneer de recepturen klaar zijn, worden deze naar de fabriek gestuurd, waar ze worden gebruikt om grondstoffen om te zetten in meel, kruimel, brokje of brok. Voor jongere dieren worden veelal voerkruimels en kleinere brokjes gemaakt, voor wat oudere dieren grotere brokken.

Kwaliteitscontrole: essentieel onderdeel van onze doelstelling voerveiligheid te verbeteren

Kwaliteit staat bij ForFarmers hoog in het vaandel. We hebben vier eigen interne laboratoria om grondstoffen en onze voeders continu op kwaliteit te testen. Dieren zijn selectief in wat ze eten. De fysieke kwaliteit van voeders is daarbij een belangrijk criterium. Na elke productiecyclus wordt het percentage meel in de brok en de hardheid en/of structuur bepaald. Bovendien worden monsters genomen van de voeders die in het laboratorium worden geanalyseerd, om te bepalen of aan de gehalten op het label wordt voldaan. De uitkomst van de testen van de monsters wordt gemeld aan zowel de productiemanager van de fabriek als aan de afdeling Kwaliteit. Als er afwijkingen zijn gevonden worden corrigerende maatregelen genomen om herhaling van de afwijking te voorkomen. Indien nodig worden voeders niet uitgeleverd (geblokkeerd) of teruggeroepen. Aan dit proces ligt een strakke werkwijze ten grondslag, ondersteund door digitale systemen. De kwaliteitsrapportages worden op locatieniveau en per sector met de Directie gedeeld.

Controle-aanpak

We hanteren een groepsbrede (One ForFarmers) aanpak voor de controle van voedermiddelen en mengvoer. Daarbij werken we volgens de eisen van de EU-wetgeving, GMP+ international, Feed Chain Alliance, UFAS en de QS kwaliteitsstandaarden, het controleplan van SecureFeed en de eigen risicoanalyses van ForFarmers. In elk land wordt door middel van inspecties en externe controles door de relevante bevoegde autoriteiten, externe certificeringsinstanties en audits door derden (in veel gevallen retailers) vastgesteld of de voorschriften van wetgeving en vrijwillige codes worden nageleefd. In het Verenigd Koninkrijk is er een ‘earned recognition’-overeenkomst tussen UFAS en de toezichthouder (de Food Standards Agency). Dit betekent dat er een ander accent op risicoanalyse ligt vergeleken met continentaal Europa waar de nationale controle-instanties een meer proactieve rol spelen.

Alle voerveiligheidsincidenten waarbij diervoeders niet voldoen aan de wettelijke voorschriften en de vrijwillige codes worden actief gemonitord en beheerd. We streven naar nul incidenten.

 

Change layout to 1 column

Aantal voerveiligheidsincidenten*

  Niet-naleving van regels resulterend in een boete of sanctie Niet-naleving van regels resulterend in een waarschuwing Niet-naleving van vrijwillige codes
  2019 2018 2019 2018 2019 2018
Nederland 0 0 0 3 2 5
Duitsland 1 3 1 1 0 0
België 1 0 0 0 1 0
Verenigd Koninkrijk 0 0 1 0 2 4
Totaal 2 3 2 4 5 9
 
*Polen wordt vanaf 2020 toegevoegd

Change layout to 2 columns

In 2019 is het aantal voerveiligheidsincidenten verder afgenomen. Na additionele interne controles zijn er gerichte verbeteringen doorgevoerd in 2019 op het gebied van de hygiëne en de ongediertebestrijding in de fabrieken. Verder zijn op een aantal fabriekslocaties waar kritische stoffen worden verwerkt, de processen geoptimaliseerd zodat het risico op mogelijke contaminatie door versleping is verminderd.

Logistiek: op tijd leveren voorwaarde voor klantenbehoud

Dieren moeten op tijd worden gevoerd. Het op tijd leveren van de juiste bestelling is voor de klant essentieel. ForFarmers besteedt tijd, geld en energie aan het optimaliseren van het transport af fabriek. Daar waar mogelijk worden fabrieken uitgerust met contra-sets (voorverladingssilo’s) om de laadtijd in bulkauto’s te minimaliseren. We onderzoeken ook de mogelijkheden om, soms met behulp van digitale systemen, de bestelgewoonten van klanten zo aan te passen dat piekbelastingen in de fabriek en in de logistiek kunnen worden voorkomen.

Advies: onmisbaar voor de veehouder

ForFarmers levert naast het voer ook advies en hulpmiddelen aan veehouders, zodat zij het rendement op hun boerenerf kunnen verbeteren. Hierbij staan voederconversie, diergezondheid en dierenwelzijn centraal. Onze adviseurs geven met behulp van data inzicht aan de veehouder hoe bedrijfsprocessen zo nodig kunnen worden aangepast. Het geven van advies is onderdeel van de Total Feed-aanpak, waarbij we zij-aan-zij staan met de veehouders om hen te helpen het rendement op het boerenerf te verbeteren met gezonde dieren en op een efficiënte wijze. Onze adviseurs werken zo nodig ook samen met de dierenarts aan een gezamenlijk verbeterplan, zoals in de nieuwe Nutricare 360 aanpak om biggengezondheid en -vitaliteit te verbeteren. De managementaanpak van de varkenshouder, de gezondheidsaanpak van de dierenarts en de voedingsaanpak van ForFarmers worden gecombineerd in een gezamenlijk adviesplan. Met behulp van managementprogramma Agroscoop worden de technische doelen geformuleerd en gemonitord. We hechten er daarom aan onze adviseurs continu te trainen. Hiervoor hebben we interne, dierspecifieke, academies opgericht, waar alle aanwezige kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Dit komt ten goede aan de veehouder.

Innovatie: diergezondheid en dierenwelzijn bevorderen

In lijn met een van de zes duurzaamheidsdoelstellingen ontwikkelen de circa 25 medewerkers van het NIC continu specifieke concepten gericht op het bevorderen van diergezondheid en dierenwelzijn. Centraal staat hierbij dat elk dier de juiste hoeveelheid voedingsstoffen binnenkrijgt om in zijn basisbehoeften te voorzien. Binnen de klantenkring van ForFarmers worden veel verschillende productiesystemen gebruikt: intensief en extensief, conventioneel en biologisch, binnen en buiten, grootschalig en kleinschalig.  Bij het ontwikkelen van dierspecifieke concepten moet rekening worden gehouden met het soort productiesysteem en de kwaliteit van het eindproduct (ei, melk, vlees). Daarnaast wordt bij elk innovatieproject bepaald welke impact het heeft op milieu, mensen en dierenwelzijn. Een en ander geeft de complexiteit van innovatieprocessen weer.

Gezien de verschillende diersoorten en de breedte van het onderwerp is het nog lastig om verbeteringen in diergezondheid en dierenwelzijn op een consequente en meetbare manier te definiëren en te monitoren. Digitalisatie biedt zeker kansen. ForFarmers zoekt actief naar werkbare oplossingen op dit gebied. De volgende innovatieprojecten zijn voorbeelden van concepten ter verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn:

Antimicrobiële resistentie

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een van de grote uitdagingen voor zowel de menselijke als de diergeneeskunde omdat sommige bacteriën niet meer reageren op antibiotica. De Europese Commissie heeft de rol van diervoeding opgenomen in haar actieplan tegen antimicrobiële resistentie. ForFarmers zoekt naar nutritionele oplossingen om klanten en veeartsen te helpen de hoeveelheid antibiotica die in de veeteelt gebruikt wordt, te verminderen.

 

In Nederland en Duitsland wordt volgens sectorafspraken geen medicatie aan voer toegevoegd. In het Verenigd Koninkrijk, België en Polen zijn reductiedoelstellingen door de sectoren opgesteld. In 2019 ontving ForFarmers in het Verenigd Koninkrijk tijdens de jaarlijkse internationale Antibiotic Guardian Awards een 'Eervolle vermelding'. Dit is een erkenning voor onze voortdurende inzet in de strijd tegen antimicrobiële resistentie. De inspanningen op het gebied van AMR hebben ertoe geleid dat het antibioticagebruik in de veehouderij steeds meer afneemt.

Change layout to 1 column

Innovatieprojecten ter verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn

Rundvee Varkens Pluimvee
Toevoeging van aminozuren aan rantsoen voor melkvee, leidt tot betere stikstofefficiëntie, gezondheid en vruchtbaarheid van melkkoeien Introductie van verbeterd VIDA Vital-voer voor biggen, gericht op het voorkomen van darmstoornissen Ontwikkeling van optimale voederstrategieën voor langzaam groeiende vleeskuikens
Aanpassing van productie en korrelgrootte van maiskorrels om voederwaarde te verbeteren, met goede impact op gezondheid dier Aanpassingen in voeders om effect van streptococcen te verminderen Betere concepten voor jonge kuikens, gericht op het verbeteren van de gezondheid
Verbetering van immuniteit en vruchtbaarheid van koeien door toevoeging van bepaalde vetzuren Toepassing van Ultra-Score, een monitoringsysteem om de gezondheid van vleesvarkens te testen en nutritionele oplossingen te bieden Optimale voeding om legkippen een langer leven te geven
Nieuwe speen-strategie om stress bij spenen voor kalveren te verminderenen Introductie van Nutripower+: totale vertering en snelheid van vertering zijn aan te passen in de voedersamenstelling. Met dit concept is in te spelen op de gezondheidsstatus van biggen. Verbeterde botgezondheid bij vleeskuikenouderdieren en vleeskuikens
Aanpassing Translac concept gericht op gezondere en meer vruchtbare melkkoeien Ontwikkeling van hittestresspakket om de negatieve effecten van hoge temperaturen op diergezondheid en dierenwelzijn te verkleinen Verdere ontwikkeling van het splitfeeding concept voor leghennen om fosfor- en stikstofuitstoot te verlagen