De waarde van en voor onze medewerkers

Het succes van ForFarmers wordt in hoge mate bepaald door de capaciteiten, de inzet en de prestaties van onze medewerkers. We vinden het daarom belangrijk talentvolle medewerkers aan te trekken, te ontwikkelen, te binden en intern door te laten groeien. Onze kernwaarden Ambitie, Duurzaamheid en Partnerschap staan hierbij centraal.

Change layout to 2 columns

Ambitie: aantrekken van talent

Medewerkers willen steeds vaker voor een bedrijf werken met een duidelijke maatschappelijke missie. De missie van ForFarmers, ‘For the Future of Farming’, geeft duidelijk aan waarvoor we staan. Onze medewerkers dragen deze missie uit op beurzen, universiteiten, hogescholen en studie- en studentenverenigingen door het geven van presentaties, gastcolleges, het bezoeken van open dagen en door hierover op social media te communiceren. Als onderdeel van ons HR-beleid bieden we een uitgebreid palet aan trainingsprogramma’s voor medewerkers om hen continu verder te ontwikkelen. Ook dit aspect wordt in de arbeidsmarktactiviteiten duidelijk onder de aandacht gebracht. Hierdoor hebben we zowel in 2018 als in 2019 ongeveer 80% van de vacatures zonder tussenkomst van een externe bemiddelaar weten te vervullen.

In 2019 waren we aanwezig bij 28 arbeidsmarktevenementen (2018: 15). Dit waren zowel evenementen die we zelf organiseerden als waaraan we een belangrijke bijdrage leverden. Er zijn in 2019 18 nieuwe trainees gestart, die gedurende twee jaar een uitgebreid internationaal programma volgen, vooral in commerciële en adviesfuncties (in 2018: 9). Het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers is in 2019 vernieuwd, zodat deze medewerkers voortaan op alle locaties in alle landen op dezelfde manier worden ingewerkt. Het programma start al voordat de nieuwe medewerker daadwerkelijk bij ForFarmers is begonnen. De eerste paar werkweken staan voor alle medewerkers in het teken van het bekend worden met ForFarmers en hun rol in de organisatie.

We vinden het van belang om bij studenten goed bekend te staan als een grote, leidende werkgever in de agrarische sector. Bovendien vinden we het waardevol inzicht te krijgen in de drijfveren van jongeren bij de keuze van hun toekomstige werkgever. Zo organiseerden we in Duitsland en Nederland succesvolle introductiedagen voor studenten. Daarnaast vonden er in Nederland twee stageselectie-dagen plaats, waar op een interactieve manier studenten in contact werden gebracht met ForFarmers managers, die een stageplek te bieden hadden.

Eind 2019 deden we ook mee aan de Sustainability Business Challenge, een competitie voor studenten uit Nederland op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken bij bedrijven. Andere bedrijven die meededen waren onder meer KLM Cargo, ProRail, Waternet en Engie. Twaalf studenten werkten in 3 teams 6 weken aan een vooraf bepaalde opdracht. Het team dat het idee presenteerde om speciaalvoeders te verpakken in composteerbaar plastic (bioplastics) en papier - in plaats van karton en plastic - won.
Alles bij elkaar heeft dit in 2019 geresulteerd in de komst van 105 stagiaires (in 2018: 76). Deze aanpak zal in 2020 ook naar de andere landen worden uitgerold.

Ontwikkelen: ForFarmers trainingsprogramma’s als belangrijke pijler van de One ForFarmers aanpak

ForFarmers vindt de ontwikkeling van medewerkers belangrijk. Zowel vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap als voor het slagen van de strategie Horizon 2020. Alleen door de lat steeds iets hoger te leggen en iedere dag meer uit onszelf te halen, kunnen we onze klanten goed bedienen en helpen hun bedrijfsvoering en het rendement op het boerenerf te verbeteren. Daarnaast waarderen (potentiële) medewerkers hun (toekomstige) werkgever steeds vaker op de mogelijkheden om zich duurzaam te kunnen ontwikkelen. Om alle initiatieven op dit gebied in goede banen te leiden, worden alle trainingsprogramma’s en ontwikkelactiviteiten vanaf 2019 centraal gecoördineerd.  

Voorbeelden van ontwikkelingsmogelijkheden die tot de verbeelding spreken van (toekomstige) medewerkers zijn onze academies. Dit zijn door onszelf ontwikkelde opleidingsprogramma’s op het gebied van klantadvies en technische kennis per diersoort. De doelstelling van de academies is het vergroten van vakkennis, het aanscherpen van commerciële vaardigheden en het delen van nieuwe ontwikkelingen in de markt. In totaal volgden ruim 700 van onze medewerkers een of meerdere modules van een van de ForFarmers academies.

 

Efficiënt werken helpt de werkdruk te verminderen. In dit kader werd eind 2018 een training Time Management gestart die een succesvol vervolg heeft gekregen in 2019. In deze training leren medewerkers in een paar sessies hoe ze meer structuur kunnen aanbrengen in hun werkzaamheden.

Verder volgden 40 medewerkers een van de leiderschapsprogramma’s. De trainingsprogramma’s en de diverse vormen van loopbaanbegeleiding, zijn middelen om de verticale en horizontale doorgroei van medewerkers te stimuleren. Het delen van kennis en ervaring, de mogelijkheden tot het volgen van andere - externe - opleidingen en de loopbaanverkenningen als vast onderdeel van de jaargesprekken, vormen eveneens pijlers waarop we sturen ten behoeve van interne ontwikkeling en doorgroei. In 2019 maakten 83 mannen en 25 vrouwen intern promotie.

Change layout to 1 column

Programma Doel van het programma Totaal aantal deelnemers
Senior management Development Programma Ontwikkelen persoonlijk leiderschap, implementatie strategie, overbrengen van de ForFarmers missie en coachen van medewerkers 10
Potential Programma Vertalen strategie naar praktijk, overbrengen van de missie en voorbereiden op een positie in het senior management 11
Management Foundation Programma Ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden, implementatie strategie, overbrengen van de missie en coachen van medewerkers 20
Logistics Academy Ontwikkelen kennis relevante wet- en regelgeving, veilig en efficiënt werken, reduceren brandstofverbruik, focus op omgang met klanten 243
Sales Academy Effectief overbrengen kennis en advies aan klanten 212
Ruminants Academy Vergroten vakkennis, delen ontwikkelingen bij het NIC en strategische partners, aanscherpen commerciële vaardigheden 130
Swine Academy Vergroten vakkennis, delen ontwikkelingen bij het NIC en strategische partners, aanscherpen commerciële vaardigheden 217
Poultry Academy Vergroten vakkennis, delen ontwikkelingen bij het NIC en strategische partners, aanscherpen commerciële vaardigheden 34
Time Management Verbeteren van planning- en organisatievaardigheden in combinatie met gebruik van o.a. Outlook 84

Change layout to 2 columns

Goed werkgeverschap

Doorgroeien: ForFarmers-identificatieproces voor potentieel

ForFarmers besteedt veel tijd aan interne opvolging voor de sleutelposities binnen de onderneming. Daarmee behouden we de kennis en vaardigheden voor de organisatie. De managementteams van de landenorganisaties bespreken regelmatig welke medewerkers in aanmerking zouden kunnen komen voor een sleutelpositie. Twee keer per jaar bespreekt HR met de Directie alle geïdentificeerde medewerkers, zowel uit de landenorganisaties als uit de ondersteunende afdelingen op groepsniveau. Voor deze talenten worden individuele ontwikkelplannen gemaakt, zodat ze op tijd klaar zijn voor een nieuwe stap. Op het gebied van de ontwikkelgesprekken met medewerkers en in de kwaliteit van de gestelde individuele ontwikkeldoelen kunnen we nog stappen zetten. Een met dit doel in 2019 ingevoerde training heeft geleid tot betere individuele ontwikkeldoelstellingen. Deze training krijgt in 2020 een vervolg.
Het blijft veel tijd kosten om potentiële opvolgers adequaat voor te bereiden. In 2019 zijn met de Directie afspraken gemaakt voor welke sleutelposities interne opvolging geborgd moet zijn. Daarnaast is HR begonnen met het nog specifieker selecteren van kandidaten, niet alleen op kwaliteiten voor een te vervullen functie, maar ook op mogelijkheden voor doorgroei.

Diversiteit en sociale verantwoordelijkheid

ForFarmers vindt het belangrijk medewerkers aan te nemen, en te hebben, op basis van de juiste competenties, ongeacht geslacht (gender), leeftijd, ras of geloofsovertuiging. Dit is verweven met de inclusieve cultuur van de organisatie, een cultuur waarin we rekening houden met en openstaan voor verschillen tussen medewerkers. Hoewel we van oudsher opereren in een wereld waar het overgrote deel van de medewerkers man is, kiezen gelukkig ook steeds meer vrouwen voor een studie of loopbaan in onze industrie. Het is verheugend te kunnen constateren dat er steeds meer vrouwen intern promotie maken en reageren op onze uitstaande vacatures. Van de medewerkers die in 2019 zijn begonnen aan het trainingsprogramma voor adviseurs/specialisten is 44% vrouw (2018: 30%).

 

In Nederland (97%) en België (99%) vallen vrijwel alle medewerkers onder een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). In Duitsland is dat voor circa 14% van de medewerkers het geval en in het Verenigd Koninkrijk en Polen geldt voor geen van de medewerkers een CAO.

 

 

Borgen van een veilige en eerlijke werkomgeving: een van de focusgebieden van onze duurzaamheidsstrategie

ForFarmers beschouwt het borgen van een veilige en eerlijke werkomgeving voor alle medewerkers, tijdelijk ingehuurd personeel, loonwerkers en bezoekers, als een basisvoorwaarde van goed werkgeverschap. Het terugdringen van het aantal LTI’s (ongevallen met verzuim) is een van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Er wordt veel aandacht besteed aan veiligheid, monitoring en het proactief aanpakken van (potentieel) gevaarlijke situaties op de eigen terreinen, onderweg én op het erf van de klant.
Dit komt onder meer tot uiting in onze Code of Conduct, in het feit dat we leveranciers vragen de Sedex leverancierscode te ondertekenen en in onze eigen FarmRisk-aanpak. Dit houdt in dat speciaal getrainde chauffeurs de veiligheidsrisico's op het boerenerf inventariseren en de veehouders bewust maken van de risico’s op hun erf.

We hebben een specifiek IT-systeem voor het registreren van ongevallen met verzuim (Lost Time Incidents – LTI’s). Alle LTI’s worden binnen 24 uur nadat ze aan de betrokken managers zijn gemeld ook aan de Directie gemeld. De LTI’s vormen een standaard agendapunt tijdens de directievergaderingen. In de landenorganisaties zijn Health en Safety Officers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor het coördineren van trainingen en het delen van best practices op het gebied van gezondheid en veiligheid.      
We monitoren de LTI’s en de resultaten zijn te lezen op schermen die bij een aantal van de kantoren hangen. Het doel hiervan is om het bewustzijn onder medewerkers en bezoekers over dit onderwerp te vergroten. Daarnaast worden de resultaten in het jaarverslag gepubliceerd.

Aantal LTI’s*

  2019 2018
Nederland 11 16
Duitsland 7 13
België 3 3
Verenigd Koninkrijk 15 27
Totaal 36 59
 
*Polen wordt vanaf 2020 toegevoegd

Bron: ForFarmers

 

Er waren 39% minder LTI's in 2019 vergeleken met het aantal in 2018. Er was geen sprake van LTI's in 38%  van het aantal locaties (2018: 31%). Met uitzondering van in België waar het aantal LTI's gelijk bleef aan het jaar eerder, daalde het aantal LTI's in alle landen. Dit resultaat toont dat een LTI-vrije cultuur bereikbaar is als de cultuurverandering zich zo voortzet. De verbeterde health en safety prestaties in 2019 kunnen deels worden toegeschreven aan: meer aandacht voor dit onderwerp door het management over de hele groep, beter onderzoek na ongelukken om de oorzaak vast te kunnen stellen en daarmee herhaling te kunnen voorkomen, jaarlijks audit programma en het 'best practice' initiatief om door het delen van goede veilgheidsideëen continue verbeterprogramma's aan te jagen. Ondanks de toegenomen aandacht voor en investeringen in health en safety is het aantal LTI's nog te hoog. Health en safety blijft een belangrijk onderwerp ook in 2020 en verder. 

UITDAGING: zorgen voor evenwicht tussen gezondheid en veiligheid van medewerkers en de relatie met de klant
ForFarmers beschouwt het als haar verantwoordelijkheid om niet alleen de gezondheid en veiligheid van de eigen medewerkers te waarborgen maar ook die van andere stakeholders. We hebben voor de eigen medewerkers verschillende programma’s geïmplementeerd om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en daarmee een gedragsverandering op dat gebied teweeg te brengen. Deze programma’s betreffen zowel activiteiten op onze eigen locaties als situaties onderweg en op het boerenerf. We bespreken eventuele risico’s die op het boerenerf geconstateerd zijn met de klant en doen aanbevelingen voor te ondernemen actie. Indien de klant hier niet binnen de afgesproken termijn iets mee doet, zetten we de voerleveringen stop. Dit kan spanning opleveren tussen het belang van gezondheid en veiligheid van medewerkers enerzijds en klantbehoud anderzijds.

Maatschappelijk verantwoordelijk handelen

In lijn met onze doelstelling om als een maatschappelijk verantwoorde onderneming op te treden, steunen we een aantal agrarische goede doelen die zich inzetten voor de ontwikkeling en het welzijn van mens en maatschappij. Een voorbeeld hiervan is Agriterra, een organisatie die medewerkers de kans geeft om mee te doen aan initiatieven om de ondernemersvaardigheden van boeren in ontwikkelingslanden te ontwikkelen. In 2019 deden vier medewerkers van ForFarmers mee aan projecten in Tanzania en Zambia.
Daarnaast steunt ForFarmers The Farm Fresh Revolution in het Engelse graafschap Staffordshire. Bij dit project krijgen kinderen en hun ouders toegang tot verse producten samen met advies over voedingswaarde en bereiding. Verder steunt ForFarmers ook Run4Life, een door de EU gefinancierd project dat als doel heeft voedingsstoffen uit huishoudelijke afvalstromen te winnen om hiermee milieuvriendelijkere meststoffen te maken.
Al vele jaren vormen medewerkers en klanten van alle onderdelen van ForFarmers een team dat meedoet aan het Nederlandse initiatief Alpe d’HuZes, een evenement om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. ForFarmers doet elk jaar mee onder de naam BIG Challenge, dat in 2019 ongeveer €750.000 bij elkaar fietste.

Personeelsbijeenkomsten

Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om groepen medewerkers te informeren over de voortgang van de strategie Horizon 2020. Dit blijkt een effectieve manier om de betrokkenheid van medewerkers bij de strategie te vergroten, de One ForFarmers-aanpak te helpen realiseren en de missie van ForFarmers uit te dragen. Door de landenorganisaties worden regelmatig lokale interactieve personeelsbijeenkomsten georganiseerd. In totaal werden 34 personeels­bijeenkomsten gehouden in 2019 waar per bijeenkomst tenminste 30 medewerkers aanwezig waren. In mei en november 2019 werden tweedaagse manage­ment­conferenties gehouden voor het senior management.
Andere voorbeelden van bijeenkomsten waar informatie werd uitgewisseld waren de kerst- en nieuwjaars­bijeenkomsten en zomer-BBQ’s in de verschillende landen.

Medewerkersparticipatieplan

Sinds 2015 is er voor medewerkers met een vast dienstverband een medewerkersparticipatieplan. Onder dit plan kunnen medewerkers tot een bedrag van maximaal €5.000 per persoon met een korting van 13,5% (certificaten van) aandelen ForFarmers kopen, die vervolgens gedurende drie jaar niet mogen worden verhandeld. Voor senior managers geldt dat zij aandelen ForFarmers kunnen kopen tot een bedrag van het maximaal te behalen bonusbedrag, met een korting van 20%, en dat zij vijf jaar niet mogen handelen. In Nederland krijgen de werknemers rechtstreeks korting op de aandelen, in de overige landen wordt de korting verstrekt in de vorm van gratis (certificaten van) aandelen aan het einde van de lock-up periode.  

In 2019 heeft bijna 9% van de werknemers deelgenomen aan het participatieplan (2018: 12%). De deelnemers in 2019 hebben gemiddeld €6.300,- per medewerker geïnvesteerd. In totaal heeft nu ongeveer 25% van de medewerkers aandelen ForFarmers (2018: 25%). Het participatieplan heeft tot doel de binding met ForFarmers, de motivatie en de betrokkenheid te stimuleren. Het streven is om ieder jaar een medewerkersparticipatieplan aan te bieden. Dit moet jaarlijks worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en vervolgens moet machtiging worden gevraagd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om de voor het participatieplan benodigde aandelen op de beurs in te kopen.  

Medewerkers-betrokkenheidsonderzoek

In 2016 werd een medewerkers-betrokkenheidsonderzoek uitgevoerd en in 2018 een pulse check. In 2020, na de lancering van de nieuwe strategie, zal een nieuw onderzoek worden uitgevoerd.

Verloop en organisatieveranderingen

In 2019 heeft ForFarmers 438 (2018: 471) nieuwe medewerkers aangetrokken. Om uiteenlopende redenen, zoals vrijwillig vertrek, pensionering, reorganisatie of disfunctioneren, hebben 542 medewerkers ForFarmers in 2019 verlaten (2018: 422). Bij ieder vertrek van een medewerker vindt een gesprek plaats om te vernemen waarom een medewerker de organisatie verlaat. In het Verenigd Koninkrijk was bijvoorbeeld het verloop onder chauffeurs in 2019 relatief hoog. De oorzaak lag in de tekorten in de markt, de specifieke functieomstandigheden (lossen van voer op een boerenerf), het ontbreken van binding met het bedrijf en in sommige gevallen in arbeidsvoorwaarden. Op deze punten is zo mogelijk actie ondernomen.

Bij de publicatie van de jaarcijfers van 2018 werden in maart 2019 de efficiencyplannen aangekondigd. Deze plannen richten zich op een kostenbesparing van €10 miljoen (in 2021 ten opzichte van 2018) door optimalisatie van de fabriekslocaties van de groep en andere efficiencyplannen in verschillende onderdelen van de organisatie. De plannen hebben betrekking op alle landen behalve Polen en betekenen dat het aantal fte’s in de periode 2019 - 2020 teruggebracht zal worden met circa 125-150 (circa 5-6% van het aantal fte’s per jaareinde 2018). Dit zal voornamelijk door natuurlijk verloop worden gerealiseerd, maar daarnaast ook door ontslagen.

In 2019 werden in dit kader vijf fabrieken gesloten (twee in Nederland, twee in het Verenigd Koninkrijk en een in België). Als gevolg hiervan hebben 68 fte’s ForFarmers in 2019 verlaten, waarvan 49 in het Verenigd Koninkrijk door gedwongen ontslagen.

In het Verenigd Koninkrijk is in 2018 begonnen met een aanpassing van de organisatiestructuur om in de veranderende markt sneller en efficiënter te kunnen schakelen. De medewerkers werden hierover op locatie geïnformeerd. Medewerkers van HR hebben in 2019 op basis van de feedback op de locatiebijeenkomsten, concrete actieplannen uitgewerkt voor het management. Ook heeft er een leiderschaps- en verandermanagementtraining plaatsgevonden waaraan 50 managers in het Verenigd Koninkrijk deel hebben genomen.

 

Prioriteiten voor de komende jaren

In 2020 zullen de salarisadministraties in Nederland en Duitsland overgaan naar een externe partner. Ook zal er meer en intensiever gebruik gemaakt worden van het HR-systeem, dat met nieuwe modules zal worden uitgebreid. Het HR-systeem zal in de tweede helft van 2020 in Polen worden geïmplementeerd.

Het hebben van voldoende opvolgingspotentieel in de organisatie is van groot belang. Het verbeteren hiervan zal in 2020 een centrale plek op de HR-agenda innemen. We zien het liefst dat medewerkers zich intern ontwikkelen en doorgroeien. Daarom wordt ook volgend jaar veel aandacht besteed aan het vaststellen, vastleggen en bespreken van ontwikkeldoelstellingen met medewerkers. Bovendien zullen we managers specifiek gaan ondersteunen in het herkennen van doorgroeipotentieel bij het aantrekken van nieuwe medewerkers. We hebben hiervoor een training ‘competentiegericht interviewen’ ontwikkeld.

Een succesvolle uitvoering van de strategie is voor een belangrijk deel afhankelijk van de betrokkenheid van medewerkers. Voorwaarde voor betrokkenheid van medewerkers, is onder meer dat voor hen bekend moet zijn hoe hun werk bijdraagt aan het succes van de onderneming. Dit betekent dat leidinggevenden moeten weten hoe de verschillende pijlers van de strategie kunnen worden omgezet naar concrete acties en gedragsaspecten voor individuele medewerkers. We zijn hiervoor een programma aan het ontwikkelen waarin de volgende competenties centraal staan: het uitdragen van een visie, het creëren van optimale werknemersbetrokkenheid, het zorgdragen voor een optimale executie en het houden van focus op de uitvoering van de afgesproken activiteiten.

Change layout to 1 column