Onze stakeholders

Met als missie ‘For the Future of Farming’ wil ForFarmers bijdragen aan de continuïteit van het boerenbedrijf, een gezonde agrarische sector en een duurzame maatschappij. We zetten ons in voor een verbetering van milieu en maatschappij voor alle interne en externe stakeholders, waaronder klanten, beleggers en medewerkers.

Change layout to 2 columns

Mening van stakeholders belangrijk bij bepaling strategie

De mening van stakeholders is voor ons een belangrijke factor bij het bepalen van de strategie. Als onderdeel van de normale bedrijfsvoering is er een doorlopende dialoog met stakeholders, waarin wordt gesignaleerd of er thema’s zijn die meer of juist minder aandacht behoeven. Daarnaast onderkennen we dat ook voortschrijdende kennis, trends en regelgeving van invloed zijn op de onderwerpen die stakeholders van belang vinden in relatie tot de agrarische sector in het algemeen en onze rol daarin in het bijzonder. We doen gestructureerd onderzoek onder stakeholders en leggen deze onderwerpen vervolgens vast in een materialiteitsmatrix.

Materialiteitsmatrix geactualiseerd in 2019 op basis van stakeholderdialoog

We hebben de materialiteitsanalyse uit 2017 in 2019 geactualiseerd en aanzienlijk uitgebreid. Hiervoor is bijna 400 (2017: bijna 100) interne en externe stakeholders gevraagd wat zij belangrijk vinden in onze activiteiten en onze rol in de maatschappij. Hiervoor werden zowel een kwantitatieve enquête, als kwalitatieve, verdiepende interviews en rondetafelgesprekken ingezet. Klanten, leden van de Coöperatie FromFarmers, leveranciers, verwerkers, retailers, NGO’s en andere externe stakeholders hebben hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Ook hebben medewerkers van alle landen en alle afdelingen meegedaan aan het onderzoek. Het onderzoek richtte zich op de volgende onderwerpen:

 
  • Wat vinden onze stakeholders de belangrijkste maatschappelijke thema’s;

  • Wat vinden onze stakeholders van bepaalde duurzaamheidsdilemma’s;

  • Wat verwachten onze stakeholders van ForFarmers ten aanzien van de positionering van de agrarische sector; 

  • Wat vinden stakeholders van de duurzaamheidsprestaties van ForFarmers en de sector.

 

Change layout to 1 column

 

Change layout to 2 columns

De uitkomst van dit onderzoek onder onze belangrijkste externe en interne stakeholders is verwerkt in de geactualiseerde materialiteitsmatrix. De rechterbovenhoek van de matrix geeft de materiële thema’s weer die voor onze stakeholders en voor ons het belangrijkste zijn. Het aantal thema’s is (vergeleken met ons onderzoek in 2017) significant gereduceerd van 47 naar 23. Op basis van het onderzoek is een aantal kernonderwerpen naar voren gekomen. Deze worden meegenomen in het bepalen van de strategie voor 2020-2025. Deze strategie wordt op 12 mei 2020 bekendgemaakt. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek waren:

  • De thema’s die in de huidige duurzaamheidsaanpak zijn opgenomen, worden nog steeds erg relevant bevonden door de stakeholders: duurzaam inkopen van grondstoffen, voer- en voedselveiligheid, gezondheid en veiligheid van werknemers, diergezondheid en dierenwelzijn;

  • Het verminderen van de CO2-voetafdruk wordt belangrijker gevonden dan regionaal/lokaal inkopen;

  • Stakeholders geven aan dat een aantal onderwerpen belangrijker is geworden, namelijk het optimaliseren van nutriëntengebruik zoals stikstof en fosfaat, het vergroten van het gebruik van grondstoffen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie zoals reststromen, eerlijke verdeling van marges in de keten en transparantie/ traceerbaarheid in de keten;

  • Omdat de toekomst van de landbouwsector in toenemende mate ter discussie staat in het publieke debat, zien onze stakeholders graag dat de diervoederindustrie op relevante thema’s actiever communiceert naar consumenten en het publiek;

 
  • Stakeholders zien de huidige prestaties van ForFarmers op het gebied van duurzaamheid als gemiddeld tot bovengemiddeld, vergeleken met een gemiddelde prestatie van de gehele diervoederindustrie.

In de materialiteitsmatrix zijn van de 23 potentieel materiële thema’s 10 als meest materieel aangemerkt. Deze zijn gelinkt aan de strategie Horizon 2020, de duurzaamheidsaanpak en aan onze belangrijkste risico's. In de hoofdstukken ‘De waarde van en voor medewerkers’, ‘Onze bijdrage aan een duurzame veehouderij' en ‘Onze bijdrage met voer aan voeding’ leggen we uit wat we met deze 10 meest materiële onderwerpen beogen en hoe we hebben gepresteerd in 2019.

Change layout to 1 column

 

Change layout to 2 columns

Het stakeholderonderzoek belichtte vooral onderwerpen in relatie tot onze bedrijfsactiviteiten. Tijdens de regelmatige ontmoetingen met beleggers kwam een aantal onderwerpen veelvuldig aan de orde. Beleggers vinden het in toenemende mate van belang dat bedrijven transparant zijn op het gebied van niet-financiële onderwerpen zoals milieu, maatschappelijk verantwoord handelen en governance. Dit wordt aangeduid als ‘ESG’ (Environmental Social Governance). De agrarische sector kwam in 2019, vooral in Nederland en Duitsland, steeds meer onder druk te liggen vanwege de impact van de sector op milieu en natuur. In deze context is de onzekerheid voor de sector over toekomstige maatregelen en regelgeving om stikstofdepositie te verminderen voor beleggers een punt van zorg. Andere regelmatig terugkerende gespreksthema's waren de risicobeheersmaatregelen op het gebied van inkoop, de klimaatimpact op de bedrijfsactiviteiten en de groeimogelijkheden voor de sector in de Europese landen. Uit de gesprekken is voor ons een helder beeld naar voren gekomen van de voor beleggers materiële thema’s.

 

Er is in 2019, vooral door de Nederlandse media, veel aandacht besteed aan ontwikkelingen in de agrarische sector. Vanaf het derde kwartaal in 2019 was de stikstofdiscussie in Nederland trending topic. Daarnaast kwamen de volgende onderwerpen, zowel in Nederland als ook in de andere landen waarin we actief zijn, regelmatig aan bod: duurzaamheidsinitiatieven in en door de sector, dierenwelzijn, boerenprotesten, toenemende belangstelling voor veganisme en vleesvervangers, kringlooplandbouw en soja in relatie tot het Amazonegebied.

ForFarmers kwam specifiek in het nieuws met de financiële resultaten, de impact van de ongunstige inkooppositie op de resultaten in het eerste halfjaar van 2019, de aangekondigde efficiencyplannen, de voortgang van het inkoopprogramma van eigen aandelen, de aangekondigde wisseling van CFO, de nominatie van de nieuwe commissaris, de boerenprotesten, en de relatie met Yvon Jaspers.

Voor meer informatie over het proces van de totstandkoming van de materialiteitsanalyse, inclusief de dialoog met onze stakeholders, zie ‘Appendix Duurzaamheid’ van het Jaarverslag.

Change layout to 1 column