Hoe we waarde creëren: strategie Horizon 2020

ForFarmers wil in de keten waarin zij actief is op een duurzame manier bijdragen een de groeiende vraag naar voedsel, in het bijzonder naar dierlijke eiwitten zoals vlees, eieren en zuivelproducten. De toenemende vraag is het gevolg van de wereldwijde bevolkingsgroei en stijgende welvaart. 

Change layout to 2 columns

Veel van de dierlijke eiwitten die in Europa worden geproduceerd, worden geëxporteerd naar landen waar deze productie, onder meer door het klimaat, op een minder efficiënte of minder duurzame manier plaatsvindt. In Europa leiden de zorgen over de lokale impact van de productie op de leefomgeving, het klimaat (CO2-voetafdruk) en op de natuur (onder meer stikstofdepositie) tot een groeiende maatschappelijke druk op de veehouderij. Daarnaast hebben veehouders in Europa te maken met toenemende consumentenaandacht voor dierenwelzijn en voedselveiligheid.

 


Dit alles vereist extra investeringen en aanpassingen in de werkwijze van veehouders, wat naast de eveneens bestaande uitdagingen op het gebied van opvolging, leidt tot een continue consolidatie van veehouderijen. Mede hierdoor verandert de behoefte aan voeroplossingen en ondersteuning op het boerenerf. We willen met onze missie ‘For the Future of Farming’ bijdragen aan het verbeteren van de continuïteit van het boerenbedrijf, een gezonde agrarische sector en een duurzame maatschappij. Daartoe zetten we ons in voor medewerkers, klanten, beleggers, en de natuur en maatschappij.

Change layout to 1 column

 

 

 

Change layout to 2 columns

Centraal hierbij staat een op de veehouder gerichte aanpak met innovatieve voederconcepten en advies, ondersteund door data-gedreven hulpmiddelen. De focus ligt op rendementsverbetering (voor alle stakeholders), dierenwelzijn, het verminderen van emissies en het verkleinen van de CO2-voetafdruk.

Pijlers van Strategie Horizon 2020

Strategie Horizon 2020 werd in 2014 vastgesteld voor de periode tot aan 2020. In 2019 is derhalve begonnen aan het vaststellen van de strategie voor de jaren 2020 – 2025. Deze strategie zal op 12 mei 2020 worden bekendgemaakt. Om verder te bouwen aan onze missie en lange-termijn waardecreatie werden in 2019 vervolgstappen gezet bij het implementeren van Strategie 2020, die is gebaseerd op vier pijlers:

1.  Focus op aantrekkelijke segmenten

We stemmen onze nutritionele kennis (de kennis over de functie van voedingsbestanddelen) en het producten- en dienstenpakket af op de omvang en ontwikkelingsfase van de bedrijven van onze klanten. Grote boerenbedrijven met veel personeel of bedrijven die melkrobots inzetten en andere moderne technologie toepassen, hebben andere behoeftes op het gebied van producten en advies dan bijvoorbeeld kleinschalige bedrijven of bedrijven die zich op een niche richten, zoals biologische zuivelproducten. Om deze verschillende klantgroepen optimaal te bedienen, is klantsegmentatie een belangrijk onderdeel van de marktaanpak. In alle landen waar we actief zijn richten teams zich op bepaalde klantsegmenten. Er wordt gebruik gemaakt van een klantrelatiebeheersysteem waarin wordt vastgelegd welke producten, en voor welke levensfase van het dier, een individuele klant afneemt. Hierdoor kunnen we de veehouder een afgestemde Total Feed-oplossing aanbieden en de ‘share of stomach’ bij de veestapel van de klant vergroten.
We hebben een aantal herkenbare segmenten. De biologische veehouder bijvoorbeeld wordt bediend met Reudink concepten, aan paardenhouders leveren we PAVO producten en voor zeugenhouders hebben we speciale jongdiervoeders.  

2.  Aanbieden van Total Feed-portfolio met partners

Met onze Total Feed-aanpak helpen we veehouders met oplossingen die aansluiten bij hun individuele behoeften, specifieke bedrijfsdoelstellingen en voersystemen. De producten, het advies en de hulpmiddelen die hiervoor worden ingezet vormen samen de Total Feed-portfolio. De producten bestaan onder andere uit mengvoer, specialiteiten als jongdiervoeders, vloeibare co-producten, enkelvoudige grondstoffen, zaaizaden en meststoffen. Ons advies omvat alle voor de klant relevante aspecten van voeding, dierhouderij en bedrijfsontwikkeling. Om dit optimaal te kunnen doen is het gebruik van data van het boerenerf essentieel. Onze adviseurs vertalen deze data naar passende, klantgerichte (voer)oplossingen.

Voor een aantal specifieke producten – zoals premixen, specialiteiten, additieven en zaaizaden – kiezen we voor strategische samenwerking met bedrijven die in die producten zijn gespecialiseerd en een fundamentele bijdrage kunnen leveren aan de Total Feed-aanpak. De internationale samenwerking met Nutreco, die in 2014 is aangegaan en in 2018 voor vijf jaar is verlengd, is hiervan een voorbeeld. Binnen deze samenwerking worden micro-ingrediënten en specialiteiten als kalvermelkvervangers waar mogelijk bij Nutreco ingekocht, waardoor belangrijke schaalvoordelen worden gerealiseerd. Ook op onderzoeksgebied zijn de krachten met Nutreco gebundeld. Nieuwe voedingsconcepten voor bijvoorbeeld de varkenssector, zoals VIDA, zijn hieruit voortgekomen.

Daarnaast hebben we met een aantal partijen lokale samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van toevoegingen aan de Total Feed-portfolio. Een voorbeeld hiervan is onze strategische samenwerking met Baks op het gebied van verkoop en transport van vooral wei-producten voor de varkenshouderij in Nederland. Wei-producten zijn een voorbeeld van co-producten, die voortkomen uit reststromen van voedselproductie voor menselijke consumptie. Het gebruik van deze reststromen, co-producten, past in het duurzaamheidsbeleid van ForFarmers dat gericht is op een optimaal circulair gebruik van grondstoffen. Ook voor andere sectoren, en in de overige landen waarin we actief zijn, hebben we producten in onze portfolio opgenomen die worden geproduceerd door derden, en werken we met partners aan nieuwe concepten. 

3.  Acquisities

We willen een nummer 1- of 2-positie bereiken in de regio’s waar we actief zijn. Naarmate ons marktaandeel groter is hebben we meer kansen om schaalgrootte te benutten. We willen deze posities bereiken door autonome groei en door overnames. Dit moet voor alle belanghebbenden tot een optimaal resultaat leiden.

In de agrarische sector is sprake van grote loyaliteit tussen klanten en hun voeronderneming, vooral door de hechte relatie tussen de adviseurs die op het boerenerf komen en de klant. Vanuit dit oogpunt bieden acquisities eveneens een goed perspectief voor groei.
Voor acquisitiemogelijkheden richten we ons primair op de vijf kernlanden Nederland, België, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. In deze landen dienen zich over het algemeen goede synergiemogelijkheden aan, onder meer op het gebied van logistiek, productie, inkoop, formulatie en overhead. Daarnaast kijken we ook naar mogelijkheden in nieuwe regio’s binnen of grenzend aan Europa (Europa+). Regio’s zijn voor ons aantrekkelijk wanneer er voldoende dieren aanwezig zijn, er groeiperspectief is (zowel autonoom als door acquisitiemogelijkheden), waardoor we een leidende positie in de regio kunnen opbouwen. Om potentiële overnamekandidaten in beeld te krijgen en om het overnametraject effectief en efficiënt te laten verlopen, hebben we een team Fusies en Overnames dat nauw samenwerkt met de Directieleden en de betrokken senior managers.

4.  One ForFarmers: professionalisering en het benutten van schaalvoordelen

De One ForFarmers-aanpak is gericht op het bereiken van een optimale kostenefficiency, onder meer door het professionaliseren van processen en het inzetten van de best practices in de groep.
Hierbij speelt de interne uitwisseling van kennis een belangrijke rol, evenals een verdere professionalisering van de organisatie en het implementeren van een eenduidige manier van werken. Deze aanpak wordt mogelijk gemaakt door de matrix-organisatiestructuur, waarbij centrale afdelingen de landenorganisaties ondersteunen. Zo hebben we drie gespecialiseerde marketingteams, gericht op de herkauwers-, varkens- en pluimveesector, die marketingstrategieën en implementatieplannen leveren, die lokaal worden uitgevoerd. De marketingorganisaties werken nauw samen met de specialisten van het centraal georganiseerde Nutrition Innovation Centre (NIC) en met de lokale adviseurs die bij de veehouder komen. Daarnaast hebben we intern sectorspecifieke Academies (herkauwers, varkens en pluimvee) opgericht om de onderlinge uitwisseling en benutting van kennis te optimaliseren zodat dit ten gunste van de klant kan worden ingezet.

Resultaatgebieden Horizon 2020 per stakeholder groep

We versterken onze positie in de keten door de implementatie van strategie Horizon 2020. We besteden veel aandacht aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers zodat we duurzame voederconcepten en innovatieve Total Feed-oplossingen kunnen ontwikkelen die we aan klanten kunnen leveren. Dit moet zich vertalen in resultaten die behoren tot de beste in de sector.

Medewerkers: focus op persoonlijke ontwikkeling

We vinden de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers belangrijk. Daarom investeren we aanzienlijk zowel in management- als in vakinhoudelijke trainingen. Ook verrichten we regelmatig een medewerkersbetrokkenheid-onderzoek om met de uitkomsten daarvan ons HR-beleid zo nodig verder aan te scherpen. In de hoofdstukken ‘De waarde van en voor onze medewerkers’ en ‘Onze bijdrage met voer aan voeding’ wordt dieper hierop ingegaan.

Klanten: bieden van Total Feed-oplossingen

Het rendement van veehouders is grotendeels afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van de productie van hun dieren. Daarnaast is de prijs voor hun producten uiteraard een belangrijke factor. Onze adviseurs en specialisten zijn continu in gesprek met klanten, zowel op het boerenerf als in onder meer klankbordgroepen en conferenties, om daardoor een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in hun veranderende eisen en behoeften. Zo kunnen we daar met onze Total Feed-aanpak optimaal op inspelen en het juiste voer en bijpassend advies geven tijdens de verschillende levensfasen van het dier. We helpen de veehouder daarmee de gezondheid van zijn dieren goed te houden, zijn bedrijfsvoering efficiënt in te richten en de resultaten van het boerenbedrijf te verbeteren. Daarmee creëren we waarde voor onze klanten en voor andere belanghebbenden.

Klimaat en milieu: duurzaamheid

Voor ons staat duurzaamheid hoog op de agenda, zowel vanuit het perspectief van ‘lange-termijn focus’ als vanuit de impact van de sector op klimaat en milieu. Naast ambitie en partnerschap is duurzaamheid een van de drie kernwaarden van ForFarmers. Het is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. We hebben een duurzaamheidskader ontwikkeld met zes focusgebieden die we van materieel belang achten. De zes focusgebieden zijn verdeeld over drie thema’s, te weten Milieu, Mens & Maatschappij, en Diergezondheid en Dierenwelzijn. Op deze thema’s kunnen we invloed uitoefenen binnen de waardeketen. Van de zes focusgebieden hebben we voor vijf Key Performance Indicators (KPI’s) gedefinieerd. We hebben in 2019 verdere stappen gezet met het doorvoeren van duurzaamheidsinitiatieven in de bedrijfsprocessen en op het boerenerf. Dit wordt nader toegelicht in het hoofdstuk ‘Onze bijdrage aan een duurzame veehouderij’.

Beleggers: winstgevendheid behorend tot de beste in de sector

Winstgevendheid is voor alle stakeholders van belang. Het is een voorwaarde om te kunnen blijven investeren in onder meer innovatie, kennis en medewerkers.
In 2019 bedroeg de onderliggende EBITDA €88,5 miljoen, 11,6% minder dan in 2018. Bij gelijkblijvende koersen bedroeg de daling eveneens 11,6%. De brutowinst nam met 0,6% af tot €440,7 miljoen.
De verhouding onderliggende EBITDA/brutowinst daalde in 2019 derhalve tot 20,1%, tegen 22,6% in 2018. De onderliggende winst per aandeel was met 36,2% lager dan in 2018 en kwam uit op €0,37. Het dividendvoorstel over 2019 bedraagt €0,28 per gewoon aandeel (gebaseerd op 97,7 miljoen uitstaande aandelen), bestaande uit €0,19 gerelateerd aan 50% van de onderliggende nettowinst en een spciaal dividend van €0,09. 
Ten opzichte van de slotkoers van het aandeel van €5,74 eind 2019 komt dit neer op een dividendrendement van 4,9%.

Strategie Horizon 2020 in perspectief: een analyse van ForFarmers en haar markten

De Horizon 2020-strategie van ForFarmers richt zich op lange-termijn waardecreatie voor klanten (veehouders), aandeelhouders, medewerkers en overige stakeholders. ForFarmers hecht eraan om tijdig en adequaat op marktontwikkelingen in te kunnen spelen. De dialoog met stakeholders is daarbij van belang. Interne analyses zijn eveneens belangrijk, om de sterktes en zwaktes van de eigen organisatie te identificeren en de mogelijkheden en bedreigingen in de markt te signaleren (de SWOT-analyse).

De SWOT-analyse wordt hieronder weergegeven:

Change layout to 1 column