Remuneratierapport

Onderstaand remuneratierapport van de Raad van Commissarissen (de Raad) bevat een overzicht van de uitvoering van het remuneratiebeleid in het verslagjaar 2019. Het remuneratiebeleid werd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) vastgesteld op 26 april 2017.

Remuneratie 2019

De Raad laat het remuneratiepakket van de Raad van Bestuur (het Bestuur) éénmaal in de drie jaar door een externe adviseur toetsen om zich ervan te verzekeren dat het pakket voldoet aan de uitgangspunten van het remuneratiebeleid. In de tussenliggende jaren wordt de vaste beloning geïndexeerd op basis van de (verwachte) inflatie voor het komende jaar. In 2017 werd het remuneratiepakket van het Bestuur door een externe adviseur vergeleken met dat van een aantal ondernemingen met vergelijkbare omvang, complexiteit en resultaat; de zogenaamde referentiegroep. De referentiegroep bestaat uit de ondernemingen die in het laatste kwartaal van 2016 op de nummers 15 tot 25 van de AMX (mid-cap index) en op de nummers 1 tot 10 van de AScX (small-cap index) van Euronext Amsterdam stonden. De uitkomsten van de vergelijking zijn gebruikt voor het bepalen van de richting voor een (mogelijke) aanpassing van de vaste beloning. Het al dan niet aanpassen van de vaste beloning is volledig ter discretie aan de Raad. Bij de vergelijking van de beloning met de referentiegroep wordt de totale directe remuneratie (vast salaris, korte- en lange-termijn variabele beloning) van de bestuursleden in acht genomen.

Bij het opstellen van het remuneratiebeleid en de vaststelling van de remuneratie van individuele leden van het Bestuur heeft de Raad de aspecten als bedoeld in best practice-bepaling 3.1.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code (de Code) geanalyseerd op basis van een voorstel van de Remuneratiecommissie. De Remuneratiecommissie heeft bij het formuleren van het voorstel voor de remuneratie van de leden van het Bestuur kennisgenomen van de visie van de individuele bestuurders met betrekking tot de hoogte en structuur van hun eigen beloning.

Jaarsalaris leden van de Raad van Bestuur

Het vaste salaris van de heer Adrie van der Ven (COO) werd in het verslagjaar bekend gemaakt voorafgaand aan zijn voordracht tot benoeming als lid van het Bestuur. De vaste salarissen van de heren Yoram Knoop (CEO) en Arnout Traas (CFO) werden per 1 januari 2019 geïndexeerd. De Raad heeft bij deze indexatie een inschatting gemaakt van de verwachte inflatieontwikkeling en de relatieve bandbreedte van het salaris ten opzichte van de uitkomsten van de vergelijking met de referentiegroep. De gebruikte percentages en de salarissen per bestuurder waren in 2019 als volgt.

In euro Per jaar Stijging(1)
Yoram Knoop 548.375 2,5%
Arnout Traas 383.918 2,5%
Adrie van der Ven(2) 357.259 N.v.t.
 
(1) Stijging per 1 januari 2019 ten opzichte van 2018.
(2) Per de datum van de AvA van 26 april 2019.

Variabele beloning van leden van het Bestuur

De vooraf tussen de Raad en het Bestuur afgesproken korte-termijn doelstellingen voor 2019 en lange-termijn doelstellingen voor 2017-2019, dragen bij aan de uitvoering van de strategische agenda, de lange-termijn belangen en de duurzaamheid van ForFarmers, met een verantwoorde balans tussen een focus op de korte- en op de lange-termijn. De Raad heeft de hoogte van de gerealiseerde, korte-termijn (2019) en lange-termijn (2017-2019) variabele beloning vastgesteld op advies van de remuneratiecommissie en aan de hand van de volgende methode.

Score voor financiële doelstellingen
Prestatie Variabele beloning
 
< 90% van één doelstelling Geen variabele beloning voor die doelstelling
90% - 110% van de doelstelling Proportionele toekenning van de variabele beloning voor die doelstelling
≥ 110% van de doelstelling Maximale variabele beloning voor die doelstelling

Voor de lange-termijn doelstelling met betrekking tot ROACE geldt de bandbreedte 80% - 120% (in plaats van 90% - 110%). Bij de vaststelling van de kwalitatieve doelstellingen werd vooraf het minimale -, het ten doel gestelde - en het maximale realisatieniveau bepaald. De variabele beloning werd proportioneel toegekend bij een prestatie-score tussen het minimale – en het maximale realisatieniveau. Als het minimale prestatieniveau niet is bereikt dan werd voor die doelstelling geen variabele beloning toegekend.

 

Korte-termijn variabele beloning van leden van het Bestuur

De doelstellingen voor de korte-termijn variabele beloning (2019) voor de CEO en de CFO waren voor 60% financieel – en voor 40% kwalitatief bepaald. Voor de COO waren deze percentages respectievelijk 70% en 30%. De Raad beoordeelde in het begin van 2020 de realisatie van de voor ieder individueel Bestuurslid vooraf vastgestelde doelstellingen voor de korte-termijn variabele beloning voor 2019.

Onderstaande tabel en toelichting geeft de verschillende prestatiecriteria aan en laat de resultaten per Bestuurslid zien, waarbij zowel het ten doel gestelde percentage als het werkelijk behaalde percentage van het vaste jaarsalaris wordt weergegeven.

Change layout to 1 column

Informatie over korte termijn 2019 prestatie(1)
Prestatie criterium Yoram Knoop (CEO) Arnout Traas (CFO) Adrie van der Ven (huidige COO)(3) Jan Potijk (vorige COO)(3)
  Target 60% Max 72% Target 40% Max 48% Target 40% Max 48% Target 40% Max 48%
  Doelstelling Werkelijk Doelstelling Werkelijk Doelstelling Werkelijk Doelstelling Werkelijk
 
Onderliggende nettowinst(2) 36% 0,0% 24% 0,0% 12% 0,0% 12% 0,0%
Onderliggend bedrijfs- resultaat cluster         16% 0,0% 16% 0,0%
Uitvoering veiligheids- beleid 6% 7,2%            
Operationele effectiviteit 6% 3,0%     8% 5,2%    
Uitvoering strategie 6% 4,8%            
M&A beleid/partnerships 6% 3,0% 4% 2,0%     10% 5,8%
Debiteuren-beheer     4% 4,8% 2% 2,4%    
Team ontwikkeling     4% 2,0% 2% 2,4% 2% 2,9%
Specifieke finance projecten     4% 4,0%        
Totaal korte termijn '19 60% 18,0% 40% 12,8% 40% 10,0% 40% 8,6%
 
(1) Percentages ten opzichte van het van toepassing zijnde vaste salaris.
(2) Verwezen wordt naar noot 17 van de jaarrekening betreffende de Alternative Performance Measures (APM).
(3) De percentages betreffen de periode voor de huidige COO vanaf 26 april 2019 en voor de vorige COO tot en met 26 april 2019.

Change layout to 2 columns

Lange-termijn variabele beloning van de leden van het Bestuur

De (gezamenlijke) doelstellingen voor de lange-termijn variabele beloning waren voor het Bestuur voor 60% financieel – en voor 40% kwalitatief bepaald. De lange-termijn variabele beloning werd vastgesteld over een periode van drie jaar, te weten 2017-2019.

De realisatie van de begin 2017 vastgestelde doelstellingen voor de lange-termijn variabele beloning voor de jaren 2017-2019 werd eveneens begin 2020 door de Raad beoordeeld. Onderstaande tabel en toelichting geeft de verschillende prestatiecriteria aan en laat de resultaten per Bestuurslid zien, waarbij zowel het ten doel gestelde percentage als het werkelijk behaalde percentage van het vaste jaarsalaris wordt weergeven.

Change layout to 1 column

Informatie over lange termijn 2017-2019 prestatie(1)
Prestatie criterium Yoram Knoop (CEO) Arnout Traas (CFO) Adrie van der Ven (huidige COO)(5) Jan Potijk (vorige COO)(5)
  Target 60% Max 72% Target 40% Max 48% Target 40% Max 48% Target 40% Max 48%
  Doelstelling Werkelijk Doelstelling Werkelijk Doelstelling Werkelijk Doelstelling Werkelijk
 
Ontwikkeling van de winst na belasting(2) 12% 0,5% 8% 0,3% 8% 0,3% 8% 0,3%
Ontwikkeling aandeelhoudersrendement (TSR)(3) 12% 0,0% 8% 0,0% 8% 0,0% 8% 0,0%
Rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen(4) 12% 14,9% 8% 9,9% 8% 9,9% 8% 9,9%
Uitvoering duurzaamheidsbeleid 6% 6,5% 4% 4,3% 4% 4,3% 4% 4,3%
Uitvoering van de strategie 12% 9,5% 8% 6,3% 8% 6,3% 8% 6,3%
Werknemers- tevredenheid 6% 6,5% 4% 4,3% 4% 4,3% 4% 4,3%
Totaal lange termijn '19 60% 37,9% 40% 25,1% 40% 25,1% 40% 25,1%
 
(1) Percentages ten opzichte van het van toepassing zijnde vaste salaris.
(2) Earnings Per Share (EPS) (gecorrigeerd voor ingekochte aandelen).
(3) Total Shareholder Return (TSR) volgens de in dit rapport opgenomen schaal.
(4) Return on Average Capital Employed (ROACE)
(5) De percentages betreffen de periode voor de huidige COO vanaf 26 april 2019 en voor de vorige COO tot en met 26 april 2019.

Change layout to 2 columns

Voor de lange-termijn variabele beloning 2018-2020 en 2019-2021 zijn de financiële doelstellingen gelijk aan die over de periode 2017-2019. De onderdelen waarop de kwalitatieve doelstellingen voor 2018-2020 en voor 2019-2021 betrekking hebben, betreffen de nog af te ronden strategie 2025, M&A en duurzaamheid.

De Raad heeft in verband met de doelstelling voor TSR  vooraf vastgesteld welke ondernemingen deel uitmaken van de referentiegroep. Daarbij is als uitgangspunt genomen de tien ondernemingen die per 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de periode voor de lange-termijn doelstelling op de nummers 15 tot 25 van de AMX (mid-cap index) stonden plus de tien ondernemingen die per die datum op de nummers 1 tot 10 van de AScX (small-cap index) van Euronext Amsterdam voorkwamen. Het percentage variabele beloning dat wordt toegekend op basis van TSR wordt bepaald aan de hand van de positie die ForFarmers inneemt binnen de referentiegroep volgens de volgende schaal.

Positie 11-20 10 9 8 7 4-6 1-3
Realisatie % 0 50 66,7 83,4 100 110 120

Over de periode 2017-2019 neemt ForFarmers positie 15 in op deze schaal.

Deelname aan medewerkersparticipatieplan

Door een aantal (voormalige) leden van het Bestuur is (een deel van) de korte-termijn variabele beloning aangewend voor deelname aan het medewerkersparticipatieplan voor senior management. Yoram Knoop heeft met 17.361 certificaten van aandelen deelgenomen. Arnout Traas en Adrie van der Ven hebben niet deelgenomen. Voorts heeft Jan Potijk deelgenomen met 33.311 certificaten van aandelen. Voor de certificaten van aandelen die met deze regeling in 2019 zijn verkregen geldt een lock-up periode van vijf jaar. Op de verkrijgingsprijs werd een korting van 20% verleend conform het remuneratiebeleid en de regeling als bedoeld in artikel 2:135 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 26 april 2017.

Per 31 december 2019 werden door de leden van het Bestuur de volgende (certificaten van) aandelen gehouden:

Change layout to 1 column

Certificaten/ aandelen gehouden door leden van het bestuur
  Certificaten in lock-up van 5 jaar met vrijval in 2022 Certificaten in lock-up van 5 jaar met vrijval in 2023 Certificaten in lock-up van 5 jaar met vrijval in 2024 Certificaten/ Aandelen (niet in lock-up) Totaal
Yoram Knoop 61.034 20.541 17.361 222.967 321.903
Arnout Traas 9.094 - - 100.235 109.329
Adrie van der Ven 22.171 - - - 22.171
Jan Potijk(1) 26.048 19.965 33.311    
 
(1) Certificaten in lock-up vanwege deelname aan medewerkersparticipatieplannen gedurende periode werkzaam bij ForFarmers tot en met 26 april 2019. Over het aantal certificaten/aandelen (niet in lock-up) en het totaal wordt niet gerapporteerd.

Change layout to 2 columns

In het remuneratiebeleid is een streven vastgelegd ten aanzien van aandelenbezit in ForFarmers door leden van het Bestuur. De leden van het Bestuur streven ernaar om (certificaten van) aandelen in ForFarmers te houden voor een bedrag dat tenminste gelijk is aan tweemaal hun bruto vaste jaarsalaris. Op dit moment wordt hieraan wel voldaan door Yoram Knoop en niet door Arnout Traas (door koersverloop) en door Adrie van der Ven (is benoemd als lid van het Bestuur per 26 april 2019). Voor zover leden van het Bestuur niet voor een bedrag ten minste gelijk aan twee keer hun vaste bruto basissalaris hebben aangewend voor het verkrijgen van (certificaten van) aandelen in ForFarmers, streven zij ernaar om dit binnen een periode van vier jaar alsnog te doen door deelname aan het medewerkersparticipatieplan. 

 

Conform het remuneratiebeleid heeft ForFarmers geen beloning in de vorm van opties of (certificaten van) aandelen toegekend aan leden van het Bestuur en/of de Directie. De beloning van de leden van het Bestuur is niet afhankelijk van een ‘change of control’ in de Vennootschap. Aan leden van het Bestuur zijn geen leningen verstrekt.

Totale beloning van de leden van het Bestuur

Het onderstaande overzicht geeft een overzicht van de totale beloning van de leden van het Bestuur, inclusief de korte-termijn variabele beloning over 2019 en de lange-termijn variabele beloning over 2017-2019.

Change layout to 1 column

Beloning bestuur in 2019
  Vaste beloning Variabele beloning      
In euro Salaris Overige vergoedingen(1) Korte termijn (1 jaar)(3) Lange termijn (3 jaar)(3) Bijzondere beloningen(2) Pensioen bijdragen Totale beloning Ratio vast/variabel
 
Yoram Knoop (CEO)
2019 548.375 45.965 98.708 170.497 6.250 109.675 979.470 72%-28%
2018 535.000 58.299 248.454 306.705 12.038 107.000 1.267.496 55%-45%
 
Arnout Traas (CFO)
2019 383.918 69.193 49.203 92.713 - 15.018 610.045 77%-23%
2018 374.554 76.792 112.923 161.785 - 13.483 739.537 63%-37%
 
Adrie van der Ven (COO) vanaf 26 april 2019(4)
2019 234.521 49.911 23.415 18.259 - 10.012 336.118 88%-12%
 
Jan Potijk tot en met 26 april 2019(4)
2019 130.219 31.204 11.251 96.534 11.990 4.892 286.090 58%-42%
2018 389.992 89.493 99.401 171.435 11.700 13.483 775.504 64%-36%
 
(1) Betreft sociale lasten, lease-auto en pensioenvergoeding eigen regeling
(2) Betreft 20% korting in verband met deelname aan medewerkers-participatieplan
(3) De 2019 korte – en 2017-2019 lange termijn variabele beloning wordt uitbetaald na de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019.
(4) De bedragen betreffen de periode voor de huidige COO vanaf 26 april 2019 en voor de vorige COO tot en met 26 april 2019.

Change layout to 2 columns

Het totale bedrag van de beloning past binnen het remuneratiebeleid en draagt bij aan de (lange-termijn) belangen van klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere stakeholders van ForFarmers. Bij de uitvoering van het remuneratiebeleid is invulling gegeven aan de opdracht om lange-termijn waarde te creëren door een wezenlijke bijdrage te leveren aan een efficiëntere, duurzamere, productie van vlees, eieren en zuivel (‘For the Future of Farming’), mede met het oog op het maatschappelijk belang in dit kader.

De Raad heeft in het verslagjaar geen aanleiding gezien om gebruik te maken van zijn bijzondere bevoegdheden tot het bijstellen dan wel terugvorderen van toegekende variabele of lange-termijn beloningen. Gedurende het verslagjaar werden aan (voormalig) leden van het Bestuur geen vertrekvergoedingen of andere bijzondere vergoedingen betaald.

Gegarandeerde variabele beloning

In het boekjaar 2019 werd geen gegarandeerde variabele beloning aan het Bestuur toegekend.

Compensatie voor contracten uit eerdere dienstbetrekkingen

In het boekjaar 2019 werd geen beloning toegekend in verband met compensatie van contracten uit eerdere dienstbetrekkingen van een Bestuurslid.

 

Beloningsverhoudingen

Bij de beoordeling van de hoogte en de structuur van de beloning van het Bestuur heeft de Raad ook de beloningsverhoudingen en andere arbeidsvoorwaarden binnen de Vennootschap betrokken. Voor de bepaling van de beloningsverhoudingen binnen ForFarmers is uitgegaan van de totale directe beloning, dat wil zeggen het vaste salaris en de (korte- en lange-termijn) variabele beloning van alle ForFarmers medewerkers. Mede gezien de landen waar ForFarmers op dit moment actief is, betreft dit een relatief homogene en representatieve referentiegroep. Dit uitgangspunt zal jaarlijks opnieuw worden beoordeeld.

Prestatie en beloning over 5 boekjaren

De jaarlijkse verandering in de beloning over ten minste vijf boekjaren, de ontwikkeling van de prestaties van ForFarmers en de gemiddelde beloning van de werknemers van ForFarmers worden weergegeven in de volgende overzichten.

Change layout to 1 column

Totale beloning bestuur
In duizenden euro 2015 2016 2017 2018 2019
 
CEO 1.032 1.290 1.383 1.267 979
CFO 669 753 808 740 610
COO (huidige) vanaf 26 april 2019         336
COO (vorige) tot 26 april 2019 724 806 836 776 286
 

Jaarlijkse verandering totale beloning bestuur
In percentage 2015 2016 2017 2018 2019
 
CEO(1)   25,0% 7,2% -8,4% -23,0%
CFO   12,6% 7,3% -8,5% -18,0%
COO (huidige) vanaf 26 april 2019(2)          
COO (vorige) tot 26 april 2019(2)   11,3% 3,7% -7,2%  
 
(1) In 2016 vond voor de eerste keer uitbetaling plaats van de lange termijn variabele beloning aan de huidige CEO.
(2) Niet van toepassing op 2019.

Jaarlijkse verandering vaste basis salaris bestuur
In percentage 2015 2016 2017 2018 2019
 
CEO(1)   1,0% 0,4% 18,8% 2,5%
CFO   4,0% 3,5% 2,0% 2,5%
COO (huidige) vanaf 26 april 2019(2)          
COO (vorige) tot 26 april 2019   19,0% 1,7% 2,0% 2,5%
 
(1) De vaste korte termijn bonus die de CEO ontving gedurende de periode 2014 – 2017 van €100.000 per jaar, is per 1 januari 2018 komen te vervallen en vanaf 2018 deels inbegrepen in het vaste salaris.
(2) Niet van toepassing op 2019.

Prestaties ForFarmers
In duizenden euro (tenzij anders vermeld) 2015 2016 2017 2018 2019
 
Onderliggende EBITDA(1) 90.391 93.607 101.446 100.052 88.520
Mutatie in % jaar-op-jaar   3,6% 8,4% -1,4% -11,5%
Onderliggende winst(1) 49.329 51.431 60.136 57.629 36.432
Mutatie in % jaar-op-jaar   4,3% 16,9% -4,2% -36,8%
Gemiddelde beloning ForFarmers medewerkers(2) 53.070 51.746 52.161 50.310 50.084
Mutatie in % jaar-op-jaar   -2,5% 0,8% -3,5% -0,4%
Ratio beloning CEO/ gemiddelde beloning 17,2 21,8 22,9 22,0 16,5
 
(1) Verwezen wordt naar noot 17 van de jaarrekening betreffende de Alternative Performance Measures (APM).
(2) Betreft het gemiddelde van de totale directe beloning van alle ForFarmers medewerkers (met uitzondering van de CEO). Dit bedrag is berekend op basis van het gemiddeld aantal FTE’s in het betreffende jaar en is voor de berekening van de ratio, afgezet tegen het vaste salaris en variabele beloning van de CEO (zoals opgenomen in de tabel totale beloningen van de leden van het Bestuur).

Change layout to 2 columns

Beloning ten laste van dochter- / andere maatschappijen

In het boekjaar is voor ieder Bestuurslid een deel van de beloningskosten doorbelast aan dochtermaatschappijen of aan andere maatschappijen (waarvan ForFarmers de financiële gegevens consolideert) als onderdeel van het overhead-kostenmodel.

Beloning leden Raad van Commissarissen

De jaarlijkse beloning van de leden van de Raad bedroeg, conform de vaststelling door de AvA van 26 april 2017, €60.000 voor de voorzitter, €46.000 voor de vicevoorzitter en €43.000 voor de overige commissarissen met een aanvullende vergoeding van: €10.000 voor de voorzitter van de Auditcommissie, €7.500 voor de voorzitter van een van de andere commissies, €7.000 voor de commissaris die lid (niet-voorzitter) is van de Auditcommissie en €6.000 voor de commissaris die lid (niet-voorzitter) is van een van de andere door de Raad ingestelde commissies. Genoemde bedragen zijn bruto. Iedere commissaris ontvangt een jaarlijkse vaste onkostenvergoeding van €500. In 2019 zijn de volgende beloningen verstrekt aan leden van de Raad van Commissarissen.

Change layout to 1 column

Beloning raad van commissarissen in 2019
  Raad van Commissarissen Commissies Overige vergoedingen(1) Totaal
Cees de Jong 60.000 12.000 5.365 77.365
Sandra Addink-Berendsen 46.000 16.000 1.407 63.407
Roger Gerritzen 43.000 7.000 619 50.619
Vincent Hulshof 43.000 6.000 1.021 50.021
Cees van Rijn 43.000 14.500 5.176 62.676
Erwin Wunnekink 43.000 7.500 1.317 51.817
 
(1) Betreft kilometervergoedingen en vaste onkosten

Totale beloning raad van commissarissen over 5 jaar
In duizenden euro 2015 2016 2017 2018 2019
 
Voorzitter(1) 62 63 65 63 77
Vice-voorzitter(2) 41 42 57 60 63
Overige leden(3) 41 41 54 54 54
 
(1) Betreft beloning van de huidige voorzitter vanaf 26 april 2018 en van de vorige voorzitter tot en met die datum.
(2) Betreft beloning van de huidige vice-voorzitter vanaf 26 april 2017 en van de vorige vice-voorzitter tot en met die datum
(3) Betreft de gemiddelde beloning van de overige commissarissen.

Change layout to 2 columns

Gedurende het verslagjaar heeft de Raad geen extra beloning toegekend aan leden van de Raad in verband met de vervulling van extra taken.

Per 31 december 2019 werden door de leden van de Raad de volgende (certificaten van) aandelen in ForFarmers N.V. en/of een saldo op de participatierekening[1] van Coöperatie FromFarmers U.A. ('FromFarmers') gehouden:

Change layout to 1 column

  Certificaten/Aandelen Participatierekeningen(1) Totaal
Cees de Jong - - -
Sandra Addink-Berendsen 9.640 12.294 21.934
Roger Gerritzen - - -
Vincent Hulshof - 8.640 8.640
Cees van Rijn - - -
Erwin Wunnekink - - -
 
(1) Een saldo op de participatierekening kan uitsluitend worden aangehouden door een lid van FromFarmers en kan worden omgezet in certificaten of in aandelen van ForFarmers N.V.

Change layout to 2 columns

De leden van de Raad met certificaten/aandelen en/of participatierekeningen zijn tevens lid van FromFarmers en hebben hun certificaten/aandelen en/of participatierekeningen verkregen door deelname aan het Vermogen op Naam programma van FromFarmers dat liep in de periode 2007-2017.

 


ForFarmers heeft geen opties of (certificaten van) aandelen toegekend aan leden van de Raad. De beloning van de leden van de Raad is niet afhankelijk van de resultaten van ForFarmers, noch van een change of control in de Vennootschap. Aan leden van de Raad werden geen leningen verstrekt.

Adviserende stem Algemene vergadering van Aandeelhouders

Conform artikel 2:135 b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zal het remuneratierapport aan de AvA van 24 april 2020 worden voorgelegd voor een adviserende stem. In het remuneratierapport over het boekjaar 2020 zal worden toegelicht hoe met deze stem rekening is gehouden.

Lochem, 11 maart 2020

Raad van Commissarissen

1 Verwezen wordt naar noot  38 bij de jaarrekening inzake verbonden partijen.

1.5.3.1