Verslag van de Raad van Commissarissen

Gedurende het verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen (de Raad) toezicht gehouden op het beleid van de Raad van Bestuur (het Bestuur) en de implementatie van de strategie Horizon 2020. Voorts is de Raad nauw betrokken bij de totstandkoming van de strategie voor de periode 2020 tot 2025. Daarbij wordt onder andere de toenemende (politieke) druk op de agrarische sector in relatie tot onder meer de stikstofuitstoot door, en de CO2-voetafdruk van, de sector in ogenschouw genomen. De Raad sprak verschillende keren met het Bestuur over de impact van milieumaatregelen op de agrarische sector in het algemeen en die in Nederland en Duitsland in het bijzonder. In deze context is de Raad van mening dat ForFarmers vorig jaar een goede stap heeft gezet in Polen met de acquisitie van 60% van de aandelen van Tasomix. Ook heeft ForFarmers in het afgelopen jaar weer nieuwe initiatieven genomen in het kader van haar missie 'For the Future of Farming'. Deze zijn gericht op een efficiënte, duurzame en rendabele bedrijfsvoering van haar (potentiële) klanten en deze initiatieven dragen bij aan lange-termijn waardecreatie voor alle stakeholders.  

De Raad heeft in juni 2019 een bezoek gebracht aan het bedrijfsonderdeel Tasomix, een bedrijf dat voornamelijk actief is in de snelgroeiende pluimveesector in Polen. Bij het bedrijfsbezoek heeft de Raad met het lokale managementteam en verschillende werknemers gesproken over de activiteiten en positie van Tasomix in de Poolse veevoersector. Er werd onder andere aandacht besteed aan de concurrentiepositie van Tasomix in de verschillende sectoren en de mate van ketenintegraties in de Poolse markt. Verder werd een bezoek gebracht aan een van de Poolse ketenpartners. De Raad is geïnformeerd over het integratieproces en was verheugd te vernemen dat de kennisuitwisseling tussen ForFarmers en Tasomix succesvol verloopt. De Raad stond in het afgelopen jaar in diverse vergaderingen ook stil bij de (integratie van de) overige acquisities en de verdere ontwikkeling van de organisatie. De integraties zijn inmiddels afgerond.

Hieronder volgen de belangrijkste onderwerpen die tijdens het verslagjaar met het Bestuur en de overige Directieleden zijn besproken. Om geagendeerde onderwerpen voor te bereiden, werden deze van tevoren besproken in een vergadering van een van de commissies of een vergadering van de Raad zonder aanwezigheid van het Bestuur of de Directie.

Strategie

In het verslagjaar sprak de Raad regelmatig over de implementatie en de uitvoering van de strategie Horizon 2020 en over de daarmee samenhangende risico’s. Als vast agendapunt werden de prestaties van ForFarmers in de verschillende landen in iedere reguliere vergadering met het Bestuur besproken. In mei en oktober heeft de Raad met het Bestuur en de Directie een hele dag vergaderd over diverse strategische onderwerpen. In dat kader werd de strategie Horizon 2020 uitgebreid tegen het licht gehouden en werd vooruitgekeken naar de in de verschillende markten aanwezige kansen en bedreigingen die moeten worden meegenomen bij het formuleren van de strategie voor de periode 2020 tot 2025. In beide vergaderingen was ook de externe adviseur aanwezig die de Directie bijstond bij het formuleren van de strategie voor lange-termijn waardecreatie. Deze strategie wordt in het tweede kwartaal van 2020 afgerond en op 12 mei 2020 bekendgemaakt. Gezien de steeds groter wordende druk op de agrarische sector in Noordwest-Europa en de daarmee gepaard gaande groeibeperkingen, heeft de Raad met het Bestuur en de Directie onder meer gesproken over de focus op acquisities, verdere integratiemogelijkheden in de keten, verbreding van het product-portfolio, de concurrentiepositie en duurzaamheidsaanpak van ForFarmers. Daarnaast werd aandacht besteed aan beheersing van kosten, talentontwikkeling van medewerkers, en de invloed van digitalisering, alternatieve eiwitbronnen, consumentengedrag en andere factoren die mogelijk van invloed zijn op de bepaling van de strategie voor de komende jaren. De Raad is van mening dat duurzame voeroplossingen een belangrijke rol blijven spelen om maatschappelijke druk op de agrarische sector te verlagen.

Strategische samenwerkingen

De diverse strategische en productie-samenwerkingen die ForFarmers is aangegaan in de afgelopen jaren, hebben onder meer geleid tot het op de markt brengen van hoogwaardige nutritionele producten en de bundeling van inkoopkracht en kennis. Gedurende het verslagjaar heeft ForFarmers verder ingezet op het uitbreiden van strategische samenwerkingen, met name op het gebied van productie en transport. Na de eerdere aankondiging over de mogelijke bouw van een fabriek in Duitsland (Wesel) bleken meerdere partijen interesse te hebben in het aangaan van partnerschappen, liever dan dat er additionele capaciteit in de markt zou komen. Dit heeft vervolgens geresulteerd in het besluit van ForFarmers om af te zien van de bouwplannen en zich te richten op het creëren van meer flexibiliteit in de kostenstructuur via partnerschappen. Daarbij werd onder andere een afweging gemaakt tussen besparing van productiekosten enerzijds en mogelijk hogere transportkosten anderzijds.

Acquisities

Tijdens iedere vergadering van de Raad werden de ontwikkelingen op het gebied van acquisities besproken. In het verslagjaar heeft ForFarmers zich vooral gericht op het afronden van de integratie van Tasomix, Voeders Algoet en Van Gorp. De integratie van Van Gorp Biologische Voeders in Nederland is afgerond. Verder zijn Voeders Algoet en ForFarmers België samengevoegd tot één organisatie. De Raad heeft met het Bestuur gesproken over de uitdaging om bij de integratie van kleinere ondernemingen alle adviseurs en klanten te behouden. In Polen is de integratie van Tasomix op het gebied van alle operationele afdelingen afgerond. De focus ligt op het verder opschalen van de productie in de Pionki fabriek in Polen en het realiseren van verdere groei. Verder heeft de Raad met het Bestuur onder meer van gedachten gewisseld over potentiële acquisities. De Raad vindt het van belang dat een mogelijke overnamekandidaat past bij de organisatiecultuur en strategie van ForFarmers. Daarnaast moeten er voldoende gekwalificeerde medewerkers beschikbaar zijn om de integratie goed tot stand te brengen. Het uitgangspunt bij de acquisitiestrategie is dat ForFarmers streeft naar een regionale nummer één of twee positie om daarmee schaalvoordelen te behalen.

 

Organisatie

De Raad werd regelmatig door het Bestuur geïnformeerd over de organisatorische ontwikkelingen, met name voor wat betreft de invulling van senior management en andere relevante posities. Met de benoeming van Adrie van der Ven als lid van het Bestuur, hebben de leden van het Bestuur hun werkzaamheden onderling nader verdeeld, in die zin dat een primaire verantwoordelijkheid is vastgesteld. Die taakverdeling en verantwoordelijkheden zijn door het Bestuur schriftelijk vastgelegd en door de Raad goedgekeurd. In de december vergadering van de Raad kwamen onder meer de onderwerpen talentontwikkeling binnen de organisatie en interne doorgroeimogelijkheden aan bod. De Raad vindt het van belang dat ForFarmers op ieder niveau aandacht heeft voor diversiteit en gekwalificeerde medewerkers kan aantrekken en behouden. In het kader van het plan voor opvolging bespreekt de Raad regelmatig het beschikbare managementpotentieel op senior managementniveau. De Raad ontmoet senior managers bij verschillende gelegenheden, waaronder tijdens senior managementbijeenkomsten waar bij gelegenheid een aantal commissarissen aanwezig is. Daarnaast geven verschillende senior managers presentaties in de vergaderingen van de Raad of in commissievergaderingen. Gedurende het verslagjaar werd de Raad regelmatig op de hoogte gehouden van de uitvoering van de in maart 2019 aangekondigde, groepsbrede efficiëntieplannen. In 2019 werden in dit verband vijf fabrieken gesloten. De uitvoering van deze plannen ligt op schema.

Raad van Bestuur en Directie

In juni 2019 maakte Arnout Traas, lid van het Bestuur, bekend dat hij zich niet herkiesbaar stelt voor een nieuwe termijn. De Raad is verheugd dat Arnout Traas kan worden opgevolgd door Roeland Tjebbes. Roeland Tjebbes heeft uitvoerige kennis van en ervaring in finance en risicomanagement. Met name zijn achtergrond bij Nutreco en zijn ervaring ten aanzien van het managen van de inkoop van grondstoffen zijn van grote waarde. Hij past naar de mening van de Raad uitstekend in het team van het Bestuur en de Directie. Roeland Tjebbes maakt vanaf 1 maart 2020 deel uit van de Directie van ForFarmers, zodat een soepele overgang van taken kan plaatsvinden. Hij is door de Raad ter benoeming als lid van het Bestuur voorgedragen aan de Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van 24 april 2020. Roeland Tjebbes zal, indien hij wordt benoemd, per het einde van de AvA de rol van CFO gaan vervullen.

Het Directieteam bestaat vanaf 1 maart 2020 uit Yoram Knoop, Arnout Traas, Adrie van der Ven, David Fousert, Arthur van Och, Steven Read, Stijn Steendijk, Pieter Wolleswinkel, en Roeland Tjebbes. Arnout Traas treedt als lid van het Bestuur en het Directieteam af per het einde van de AvA op 24 april 2020. 

In 2019 heeft de Raad net als in voorgaande jaren met alle Directieleden evaluatiegesprekken gevoerd, waarbij steeds twee leden van de Raad spraken met één Directielid. Daarbij kwam tevens de evaluatie van het Bestuur als geheel aan de orde. De conclusies uit deze gesprekken werden in de vergadering van de voltallige Raad besproken. Vervolgens werden de conclusies teruggekoppeld aan de CEO. De Raad is van mening dat de Directie onder leiding van Yoram Knoop als CEO, goed functioneert. 

De Raad heeft geconstateerd dat geen enkel lid van het Bestuur meer dan twee commissariaten bekleedt en geen voorzitter is van een raad van commissarissen bij een andere rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 2:132a van het Burgerlijk Wetboek. De Raad is niet bekend met potentieel materieel tegenstrijdige belangen van leden van het Bestuur met de Vennootschap.

Veiligheid en medewerkers

De Raad is elke vergadering door het Bestuur geïnformeerd over de voortgang op het gebied van de veiligheidsprocedures en het terugdringen van het aantal ongevallen met verzuim (de LTI's). Medewerkers zijn veiliger gaan werken waardoor het aantal LTI’s is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. De Raad is verheugd met deze ontwikkeling en blijft de initiatieven ondersteunen die zijn gericht op het verder verbeteren van de veiligheid binnen en buiten de organisatie. ForFarmers heeft in 2016 een onderzoek uitgevoerd naar de betrokkenheid onder medewerkers. Naar aanleiding van dit onderzoek werden acties geformuleerd en in 2017 werd de voortgang gepeild. Het Bestuur heeft verbeteracties bepaald ten aanzien van de vertaling van de strategie naar de werkvloer, werkdruk, aantrekken en behouden van talent, carrièremogelijkheden en het geven en ontvangen van feedback. Een belangrijk deel van de verbeteracties is inmiddels doorgevoerd. Het Bestuur heeft met de Raad afgesproken dat er in 2020 een nieuw onderzoek naar de tevredenheid onder medewerkers zal plaatsvinden. De Raad blijft het streven van ForFarmers naar meer evenwicht in de man/vrouw verhouding binnen de organisatie stimuleren.

Ondernemingsraad

Het structuurregime is in 2014 ingericht op het niveau van ForFarmers Corporate Services B.V. (houdster van de Nederlandse ForFarmers-ondernemingen). De raad van commissarissen van ForFarmers Corporate Services B.V. bestaat uit drie leden, waaronder de CEO en CFO van ForFarmers. Daarnaast is Hajé Nordbeck commissaris van ForFarmers Corporate Services B.V. op aanbeveling van de Nederlandse Ondernemingsraad. ForFarmers N.V. kent een Europese Ondernemingsraad die in het verslagjaar één keer bijeen is geweest. Deze bijeenkomst werd niet bijgewoond door leden van de Raad omdat door de ForFarmers Europese Ondernemingsraad, zoals aangegeven in het reglement van de Raad, geen verzoek voor overleg is gedaan. Gedurende het verslagjaar heeft de voorzitter van de Raad overleg gevoerd met de voorzitter van de Nederlandse Ondernemingsraad.

Managementconferenties

In mei en november heeft ForFarmers conferenties met het senior management gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten is onder meer aandacht besteed aan de voortgang en implementatie van de strategie Horizon 2020. Ook werd vooruitgekeken en inbreng vanuit het senior management gevraagd voor de bepaling van de strategie voor de periode 2020 tot 2025. In mei waren enkele leden van de Raad bij de bijeenkomst aanwezig.

Financiële rapportage

De interne financiële rapportages werden door het Bestuur toegelicht tijdens de vergaderingen van de Raad. Daarbij werd onder andere ingegaan op de gang van zaken en de marktontwikkelingen, de strategische en financiële ontwikkelingen en risico’s alsmede de prestaties ten opzichte van de begroting en het voorgaande jaar van zowel de Groep als geheel als van de afzonderlijke onderdelen. De Raad heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd en het halfjaarbericht 2019 alsmede de ‘trading updates’ beoordeeld. Voorts werd het werkplan van de internal auditor goedgekeurd. Daarnaast kwamen onder meer het dividendbeleid en het dividendvoorstel voor 2018, corporate governance en het financiële verslaggevingsproces van ForFarmers aan de orde. De Raad heeft de bevindingen uit de Management Letter van de externe accountant besproken met het Bestuur. Tevens heeft de Raad zonder de aanwezigheid van het Bestuur met de accountant gesproken. De bevindingen van de externe accountant zijn genoemd in het verslag van de Auditcommissie. De Raad heeft goedkeuring verleend aan de nieuwe (her)financieringsfaciliteit en aan de begroting voor 2020.

De Raad heeft ook gesproken over de effectiviteit van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Deze systemen zijn gedurende het verslagjaar beoordeeld door het Bestuur. De bevindingen, aanbevelingen en maatregelen die uit de beoordeling naar voren kwamen, zijn besproken met de Raad. Uitgebreide aandacht is besteed aan het inkoopbeleid voor grondstoffen. Er werd stilgestaan bij het verkorten van de dekkingsperiode voor belangrijke grondstoffen (inclusief de 'value at risk'), de bepaling van het risicoprofiel, de beoordeling van de beschikbare informatie over de prijsontwikkelingen op zowel de lokale als de wereld grondstoffenmarkten en de slagvaardigheid van de centrale inkooporganisatie. De Raad is elke vergadering geïnformeerd over de implementatie van de aanpassingen in de inkoopprocessen. De Raad onderschrijft en ondersteunt het interne risicomanagementsysteem, zoals beschreven in het hoofdstuk 'Risicomanagement'. De Raad heeft tevens toezicht gehouden op de werkzaamheden van de internal auditor.

De Raad heeft de jaarrekening 2019 besproken met het Bestuur en de externe accountant (KPMG Accountants N.V.) en in de vergadering van 11 maart 2020 akkoord bevonden. KPMG heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven en zal tijdens de AvA aanwezig zijn om hierop een toelichting te geven. Op 24 april 2020 zal de jaarrekening ter vaststelling aan de AvA worden voorgelegd evenals het voorgestelde dividend over 2019.

Governance en cultuur

Mede in het licht van de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 (de Code), heeft de Raad de corporate governance van ForFarmers besproken met het Bestuur. In dat kader werd stil gestaan bij een cultuur die gericht is op lange-termijn waardecreatie. De kernwaarden die bijdragen aan deze cultuur, te weten ambitie, duurzaamheid en partnerschap, zijn essentieel voor de positionering en het succes van ForFarmers. Het Bestuur geeft met voorbeeldgedrag sturing aan de kernwaarden en normen in de organisatie. De Raad blijft verdere initiatieven van het Bestuur ondersteunen om bij investeringen in fabrieken een sterke focus aan te brengen ten aanzien van veiligheid. ForFarmers onderschrijft de meeste best practice bepalingen van de Code. In het hoofdstuk 'Corporate Governance' wordt gemotiveerd aangegeven van welke bepalingen ForFarmers afwijkt.

Duurzaamheid

De Raad wordt door het Bestuur op de hoogte gehouden van de gesprekken met de Adviesraad Duurzaamheid. Er worden doorlopend initiatieven ontplooid om voortgang te boeken bij het verbeteren van de gestelde KPI’s op het gebied van duurzaamheid. Hierover wordt verslag gedaan in het hoofdstuk 'Onze bijdrage aan een duurzame veehouderij'. Gedurende het verslagjaar heeft de Raad onder andere met het Bestuur gesproken over de verdere inrichting van het jaarverslag om aan de niet-financiële informatieverplichting te voldoen en verdere stappen te maken met Integrated Reporting. De externe accountant heeft een assurance-rapport verstrekt over de duurzaamheids-KPI’s.

Compliance en integriteit

De Raad ziet de Code of Conduct als middel om integriteit te bevorderen. Het overzicht van incidentmeldingen en de opvolging daarvan wordt periodiek besproken met de Auditcommissie en de Raad. Nieuwe medewerkers ontvangen de Code of Conduct en volgen een online leermodule. De Raad ondersteunt de initiatieven van het Bestuur die een cultuur van compliance en integriteit stimuleren.

Vergaderingen, aanwezigheid en belangrijkste thema’s

De Raad kwam in 2019, steeds in aanwezigheid van het Bestuur, zeven keer bijeen in reguliere vergaderingen. De leden van de Directie waren aanwezig bij de vergaderingen van de Raad voor zover de onderwerpen betrekking hadden op de strategie en/of de begroting. Voorts werden, tijdens de vergaderingen van de Raad, op verzoek van de Raad presentaties gegeven door leden van de Directie en andere medewerkers over onderwerpen waarvoor zij specifiek verantwoordelijk zijn. De Raad kwam doorgaans voorafgaand aan de reguliere vergaderingen bij elkaar om deze vergaderingen voor te bereiden.

In het verslagjaar zijn er vijf telefonische vergaderingen geweest. Drie van deze vergaderingen betroffen de goedkeuring van de jaarrekening aan de vooravond van publicatie hiervan en de bespreking van de trading update van mei en november 2019. Tijdens de overige telefonische vergaderingen werd besloten over de voordracht van respectievelijk Roeland Tjebbes als lid van het Bestuur en Annemieke den Otter als lid van de Raad.

De Raad heeft daarnaast twee keer zonder (vertegenwoordigers van) het Bestuur vergaderd. Onderwerpen die daarbij onder meer aan de orde kwamen waren: de inrichting van de interne organisatie, de werkwijze en beloning (inclusief het variabele deel daarvan) van het Bestuur en de overige leden van de Directie, het functioneren van de Directie als team en het functioneren van de individuele leden van de 

 


Directie alsmede de conclusies die hieraan verbonden moeten worden en het plan voor de opvolging van bestuurders en commissarissen. Verder heeft de Raad gesproken over haar eigen functioneren, het functioneren van haar afzonderlijke commissies en dat van de individuele commissarissen en de conclusies die hieraan verbonden moeten worden. Hierbij is de Raad bijgestaan door een externe deskundige. Tot slot is er door de respectievelijke leden vergaderd in de drie commissies van de Raad. De commissies hebben van hun vergaderingen en bevindingen verslag uitgebracht aan de Raad.

De aanwezigheid van elke commissaris bij de zeven reguliere vergaderingen van de Raad en van de reguliere vergaderingen van de kerncommissies is weergeven in het volgende overzicht.

Change layout to 1 column

Vergadering Cees de Jong Sandra Addink-Berendsen Roger Gerritzen Vincent Hulshof Cees van Rijn Erwin Wunnekink
RvC 7/7 7/7 6/7 7/7 7/7 6/7
AC   5/5 5/5   5/5  
RC 4/4 4/4     4/4  
S&BC 3/3     3/3   3/3
 
De gebruikte afkortingen betekenen: AC = Auditcommissie, RC = Remuneratiecommissie, S&BC= Selectie- en benoemingscommissie

Change layout to 2 columns

In het geval dat een commissaris een vergadering niet kon bijwonen, werden de agendapunten vooraf besproken met de betreffende commissaris en de Voorzitter van de Raad.
Andere onderwerpen die tijdens de vergaderingen van de Raad aan de orde kwamen waren, onder andere, de voorbereiding op en de evaluatie van de AvA die ForFarmers op 26 april 2019 heeft gehouden en de medewerkersparticipatieplannen voor 2019. Buiten de vergaderingen om is er regelmatig contact geweest tussen de Voorzitter, de andere leden van de Raad en het Bestuur over diverse onderwerpen. Tevens heeft de Voorzitter contact gehad met de voorzitter van het bestuur van Coöperatie FromFarmers U.A. (de Coöperatie) en heeft hij één vergadering van de ledenraad van de Coöperatie bijgewoond. De Coöperatie is houder van het prioriteitsaandeel in ForFarmers.

Zelfevaluatie en samenstelling

Eens in de drie jaar bespreekt de Raad haar functioneren met een externe adviseur. Aangezien de laatste evaluatie onder begeleiding van een externe adviseur in het vierde kwartaal van 2016 heeft plaatsgevonden, heeft de Raad de evaluatie in 2019 met een externe adviseur gedaan. In dit kader heeft de Raad gesproken over haar eigen functioneren, zowel voor wat betreft de Raad als geheel als de individuele leden, en voor wat betreft de afzonderlijke commissies. Hierbij is onder meer ingegaan op inhoudelijke aspecten, de onderlinge interactie en de interactie met het Bestuur, zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan waaruit lessen kunnen worden getrokken en het gewenste profiel, de samenstelling, competenties en deskundigheid van de Raad. De beoordeling van individuele commissarissen werd gedaan in onderlinge 1 op 1 gesprekken. De Raad heeft geconcludeerd dat zij, zowel als geheel als haar individuele leden, goed functioneert. Verder heeft de Raad haar vergaderingen in het afgelopen jaar geëvalueerd en is de ontwikkeling en strategie van de onderneming en de rol van de Raad daarbij aan de orde geweest. De conclusies van de zelfevaluatie zijn gebruikt om de werkwijze van de Raad verder te verbeteren. Een van deze verbeteringen betreft evaluatie en feedback op een regelmatigere basis. De Raad heeft hiervoor in de agenda voor 2020 extra ruimte gereserveerd.

De informatie als bedoeld in 2.1.2 en 2.3.5 van de Code is respectievelijk opgenomen in de paragraaf ‘Samenstelling van de Raad van Commissarissen’ en ‘Commissies van de Raad van Commissarissen’.

Gedurende het verslagjaar bleef de samenstelling van de Raad ongewijzigd. Het diversiteitsbeleid en de uitvoering daarvan in het verslagjaar, wordt toegelicht in de 'Corporate Governance verklaring 2019'. Met de voordacht van Annemieke den Otter ter benoeming als commissaris in de vacature die is ontstaan door het terugtreden van Cees van Rijn per het einde van de AvA 2020 blijft de Raad uit zes commissarissen bestaan. Annemieke den Otter heeft brede ervaring op het gebied van (Corporate) Finance en IT. Daarnaast brengt zij relevante kennis en affiniteit met HR. Met haar benoeming voldoet de Raad aan het streefcijfer voor wat betreft de diversiteit ten aanzien van de man/vrouw verhouding.

Educatie

In het kader van permanente educatie van de gehele Raad, volgen verschillende leden van de Raad relevante cursussen bij diverse organisaties. De Raad heeft tezamen met het Bestuur een algemene presentatie bijgewoond over bedrijfsstrategie. Daarbij werd onder andere ingegaan op de kenmerken van een goede strategie en op de inzichten en ervaringen van andere ondernemingen. Voorts hebben alle leden van de Auditcommissie het seminar van de AFM gevolgd dat plaatsvond op 3 juli 2019 met workshops over digitalisering, duurzaamheid en toezicht op audit en verslaggeving.

Tot slot

Het afgelopen jaar is niet makkelijk geweest voor ForFarmers. Dit kwam onder meer door de ongunstige inkooppositie in het eerste halfjaar, de politieke en maatschappelijk druk op de sector - die vooral in Nederland zichtbaar werd met de stikstofproblematiek - en het sluiten van vijf fabrieken als gevolg van de efficiëntieplannen. Desondanks is ForFarmers, onder leiding van de Directie en overige leidinggevenden, en met de inzet, kennis en toewijding van alle medewerkers, initiatieven blijven nemen die gericht zijn op een efficiënte, duurzame en rendabele bedrijfsvoering van klanten en die bijdragen aan lange-termijn waardecreatie voor alle stakeholders. Wij danken de Directie, de medewerkers en de ondernemingsraden voor die inspanningen die zij het afgelopen jaar hebben geleverd. Ook danken wij de overige stakeholders, waaronder de klanten en aandeelhouders, voor het door hen gestelde vertrouwen.

Lochem, 11 maart 2020

De Raad van Commissarissen