Bericht van de voorzitter van de Raad van Commissarissen

Change layout to 2 columns

In het afgelopen jaar heeft de agrarische sector veel te verduren gekregen. Vooral de discussie omtrent de stikstofproblematiek heeft veel los gemaakt in Nederland. Onduidelijkheden in de door de Nederlandse regering voorgestelde aanpak voor stikstofreductie hebben in 2019 begrijpelijkerwijs geleid tot veel onrust bij veehouders. Het is noodzakelijk om veehouders zowel toekomstperspectief als een eenduidige lange-termijn visie te bieden om voldoende draagvlak voor maatregelen te creëren. ForFarmers werkt samen met andere bedrijven om door middel van voeroplossingen en advies de stikstofuitstoot te verminderen. Dit past bij de Total Feed- en duurzaamheidsaanpak van ForFarmers.

ForFarmers had in 2019 te maken met een ongunstige inkooppositie. Dit is een belangrijke oorzaak voor de lagere onderliggende EBITDA ten opzichte van vorig jaar. De Raad van Commissarissen (de Raad) heeft verschillende keren uitgebreid gesproken met de Raad van Bestuur (het Bestuur) over de maatregelen die nodig zijn om dit risico met betrekking tot de inkooppositie beter beheersbaar te maken. Het Bestuur heeft verbeteringen in het inkoopproces doorgevoerd door onder meer de dekkingsperiode voor belangrijke grondstoffen te verkorten en de informatie-uitwisseling tussen de inkoop- en de commerciële afdelingen te verbeteren ten aanzien van de ingenomen en nog in te nemen inkoopposities.
Het jaar 2019 stond ook in het teken van de integratie van de vier acquisities die in 2018 werden gedaan. Alle operationele processen van de vier acquisities zijn geïntegreerd in die van ForFarmers. In de belangrijke groeimarkt Polen ligt de focus van Tasomix nu op het verder opschalen van de productie in de nieuwe fabriek in Pionki om verdere groei te realiseren.  De afzet in het Verenigd Koninkrijk blijft echter achter bij de verwachtingen waardoor een bijzondere waardevermindering noodzakelijk was.

Strategie

De Raad sprak in het afgelopen jaar regelmatig met het Bestuur over de voortgang van de implementatie van strategie Horizon 2020. Ook bespraken we, onder begeleiding van een externe adviseur, met het Bestuur verschillende scenario’s die ten grondslag liggen aan de bepaling van de strategie voor de periode 2020–2025, mede in het licht van de ontwikkelingen in de agrarische sector. De discussies hierover waren steeds open en constructief. We zijn intensief betrokken bij de totstandkoming van de strategie 2020–2025.  
Sinds medio 2018 is ForFarmers door de acquisitie van Tasomix in vijf landen actief. In juni 2019 bracht de Raad een bezoek aan Polen en sprak daar onder meer met het lokale managementteam van Tasomix. We hebben een goede indruk gekregen van zowel de onderneming als van de Poolse markt. In ons verslag wordt nader ingegaan op het werkbezoek.

We hebben ook met het Bestuur gesproken over het uitbreiden van strategische samenwerkingen, met name op het gebied van productie en transport. Dit kwam onder meer aan de orde in relatie tot het besluit van ForFarmers om af te zien van de bouw van een fabriek in Duitsland (Wesel) en zich te richten op het creëren van meer flexibiliteit in de kostenstructuur. In het verslagjaar is goede voortgang gemaakt met het uitvoeren van de eerder aangekondigde groeps-brede efficiencyplannen, vooral in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België. De plannen liggen op schema en beginnen te leiden tot kostenbesparingen.

De veiligheid op de werkvloer was een terugkerend onderwerp op de vergaderagenda. Het terugdringen van het aantal LTI’s (Lost Time Incidents) laat een positieve ontwikkeling zien. We zijn hierover verheugd en blijven het Bestuur ondersteunen met het nemen van initiatieven om de veiligheid van mensen op bedrijfslocaties, onderweg en op het boerenerf verder te bevorderen.

Samenstelling Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur

We hebben in 2019 onder begeleiding van een externe adviseur ons functioneren geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam onder meer naar voren dat de cultuur binnen de Raad zeer positief en constructief is. De onderlinge samenwerking is professioneel en iedere commissaris is nauw betrokken en levert een belangrijke bijdrage vanuit zijn/haar eigen, specifieke, deskundigheid. Met de voordracht van Annemieke den Otter ter benoeming als commissaris is een goede opvolgster gevonden voor Cees van Rijn, die na twee termijnen per het einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) in 2020 zal terugtreden (conform de corporate governance code). We zijn Cees bijzonder dankbaar voor zijn bijdrage als commissaris in de afgelopen jaren. Zijn kennis en ervaring van administratieve organisatie en interne processen is onder meer van grote waarde geweest bij de voorbereiding van ForFarmers op de openbare beursnotering. Daarnaast heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd als voorzitter van de remuneratiecommissie en met zijn financiële expertise was hij van groot belang voor de auditcommissie.

Arnout Traas gaf in 2019 eveneens aan dat hij niet beschikbaar is voor herbenoeming als lid van het Bestuur tijdens de AvA 2020. De uitgebreide ervaring van Arnout en zijn financiële kennis zijn van grote waarde geweest voor het Bestuur en de Directie. Hij heeft gedurende negen jaar als Bestuurslid een belangrijke rol gehad bij de implementatie van de ForFarmers-strategie. We zijn hem daarvoor bijzonder dankbaar en wensen hem alle goeds voor de toekomst.
Roeland Tjebbes is als zijn opvolger voorgedragen ter benoeming door de AvA. We zijn van mening dat hij een zeer relevante achtergrond heeft en goed past in het team van het Bestuur en de Directie van ForFarmers.

 

Dankwoord

Het afgelopen boekjaar is een lastig jaar geweest. Een jaar waarin de aandeelhouders van ForFarmers de impact van de nadelige inkooppositie voelden en medewerkers de impact van de efficiëntieplannen hebben ervaren. Een jaar ook waarin de druk op de sector is toegenomen. Ik wil mijn dank uitspreken naar alle medewerkers, klanten, aandeelhouders, partners en andere stakeholders die steeds vooruit blijven kijken en verder bouwen aan de toekomst van ForFarmers. Het jaar 2020 zal voor ForFarmers nieuwe uitdagingen, maar vooral ook kansen bieden. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ForFarmers alles in het werk zal blijven stellen om alle stakeholders optimaal te bedienen.

Cees de Jong
Voorzitter Raad van Commissarissen ForFarmers N.V.