Bericht van de CEO

Change layout to 2 columns

Voorsorteren op een nieuwe marktrealiteit

2019 was voor ons een lastig en turbulent jaar. We hadden te maken met zowel de impact van een ongunstige inkooppositie als met snel veranderende marktomstandigheden, vooral in onze thuismarkt Nederland. Het was ook een jaar waarin wij, vanwege onze leidende positie in de diervoederindustrie, werden gevraagd onze expertise in te brengen in de discussies over de toekomst van de agrarische sector. Het zijn roerige tijden en een nieuwe marktrealiteit dient zich versneld aan. We zien hiervan de uitdagingen, maar we zien ook kansen. En we zijn ervan overtuigd dat wij dankzij onze positie en marktkennis als ForFarmers in staat zijn voor onze stakeholders op een duurzame manier waarde te creëren.

Grondstofprijsfluctuaties: inherent aan onze business

Het eerste halfjaar stond voor ons in het teken van de ongunstige inkooppositie van grondstoffen die we niet hebben doorberekend aan onze klanten. Deze beslissing namen we om onze marktpositie te handhaven. Het gevolg was wel dat het resultaat in de eerste helft van het jaar zwaar onder druk kwam te staan. Inmiddels hebben we onze inkoopprocedure verder aangescherpt om de kans op een herhaling te minimaliseren. Het uitsluiten van een soortgelijke situatie in de toekomst kunnen we echter niet.
De tweede helft van het jaar verliep beter. Ondanks verder teruglopende volumes vanwege lastige marktomstandigheden realiseerden we betere resultaten. Dit kwam vooral door de uitvoering van onze efficiencyplannen, wat onder meer de sluiting van vijf fabrieken behelsde. Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland sloten we twee fabrieken en later in het jaar ook nog een in België. We liggen goed op schema met de realisatie van de eerder aangekondigde €10 miljoen kostenbesparing in 2021 (ten opzichte van 2018).

De integratie van de vier bedrijven die we in 2018 overnamen, is inmiddels afgerond. Met deze acquisities zijn onze marktposities in België en in biologische voeders verder versterkt. We zijn verheugd te constateren dat als gevolg van de acquisities in het pluimveesegment in Polen (Tasomix) en in Nederland (Maatman), de verdeling van de afzet over de verschillende diersoorten steeds beter in balans is. Zo is met Tasomix in de groeimarkt Polen ons marktaandeel in de groeiende Europese pluimveesector duidelijk toegenomen.  De afzet in het Verenigd Koninkrijk blijft echter achter bij de verwachtingen waardoor een bijzondere waardevermindering noodzakelijk was. 
We hebben door onze voortdurende focus op werkkapitaal de operationele kasstroom verbeterd.

Bijdragen aan een duurzame veehouderij

In de zomer van 2019 startte in Nederland een politiek debat over de noodzaak de stikstofuitstoot te verminderen en over de maatregelen die daarvoor genomen moesten worden. De overheid heeft als insteek veehouders op vrijwillige basis de keuze te bieden tussen stoppen of verder te verduurzamen. Hoewel het kabinet verklaarde dat inkrimping van de veestapel geen doel op zich is, is inmiddels duidelijk dat de voorgestelde maatregelen op termijn wel degelijk zullen leiden tot een lichte krimp van het aantal dieren in Nederland. Als ForFarmers steunen we het Landbouw Collectief dat met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de te nemen maatregelen bespreekt, zoals aanpassingen in het voer en technische vernieuwingen in stallen.
Ook in andere landen in Noordwest-Europa merken we dat de maatschappelijke zorg over de impact van de agrarische sector op het milieu toeneemt. Tegelijkertijd hebben de veehouders in Noordwest-Europa in het algemeen, en in Nederland in het bijzonder, vergeleken met hun collega’s elders in de wereld een (veel) lagere CO2-voetafdruk. Vanwege de kosten van alle milieumaatregelen die veehouders moeten nemen, zijn zij terughoudender met investeringen in uitbreiding van hun bedrijven. Er ontstaat daardoor steeds meer spanning en discussie over de vraag hoe op een duurzame manier aan de toenemende mondiale vraag naar dierlijke eiwitten kan worden voldaan. Immers, verplaatsing van de veehouderij naar gebieden waar minder strenge milieueisen gelden, vermindert op wereldschaal de CO2-voetafdruk niet en is dus geen oplossing.

Met onze missie ‘For the Future of Farming’ geven we aan dat wij ons richten op een toekomstbestendige, duurzame veehouderij. Een veehouderij met sterke en gezonde boerenbedrijven, waar aandacht is voor diergezondheid, dierenwelzijn en de impact van de sector op de natuur en de leefomgeving. De Total Feed-aanpak is ons antwoord op de uitdaging waar de sector voor staat. Met ons aanbod van innovatieve voerconcepten, advies en digitale hulpmiddelen die de bedrijfsvoering van de veehouder monitoren en optimaliseren, helpen we veehouders op een efficiënte en verantwoorde manier hun rendement te verbeteren. Kennis en innovatie zijn hierbij cruciaal. Mede dankzij onze schaalgrootte kunnen we onze adviseurs via interne academies trainen en kennis laten delen, die zij vervolgens inzetten op het boerenerf. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. We werken continu aan het verbeteren van de voerefficiëntie: meer (dierlijke eiwit-)productie met minder voer. Voor de productie van onze voeders maken we waar mogelijk gebruik van reststromen (co-producten) uit de voedingsindustrie die niet geschikt zijn voor directe humane consumptie. In 2019 hebben we wederom aandacht besteed aan verbetering van de CO2-voetafdruk, zowel in onze eigen processen als daar waar mogelijk op het boerenerf. Bovendien hebben op het gebied van gezondheid en veiligheid van de medewerkers een duidelijke afname in ongevallen met verzuim (LTI’s) weten te bereiken.

Dierziekten

Dierziekten hebben al geruime tijd een grote impact op de sector. De Afrikaanse varkenspest heeft de varkensstapel in China praktisch gehalveerd. Met als gevolg meer export van varkensvlees richting China, sterk gestegen varkensprijzen en inmiddels ook meer export van pluimveeproducten naar China. In België is de ziekte geconstateerd bij wilde zwijnen, maar vanwege de invoering van hygiëneprotocollen is het verspreidingsrisico hier nog zeer klein. Inmiddels is de ziekte echter ook bij wilde zwijnen in onder meer Polen en dicht bij de Duitse grens opgedoken. We houden dit nauwlettend in de gaten. Pluimveehouders zijn alert omdat de besmettelijke variant van vogelgriep is geconstateerd bij wilde vogels in Polen. Dierziekten blijven een bron van zorg voor de veehouderij, maar door de jaren heen zijn belangrijke stappen gezet met de opstelling van hygiëneprotocollen en samenwerking in de sector om verspreiding van dierziekten tegen te gaan.

Het belang van een goed team

Het vereist tijd, geld en aandacht om goede teams te creëren en te behouden. In 2019 hebben we weer veel geïnvesteerd in onder meer interne trainingen en het creëren van een cultuur van teamwerk en permanente educatie. We zien dit terug in betrokken medewerkers en een groeiend aantal jonge talenten dat bij ForFarmers aan de slag gaat. In onze sector werken van oudsher meer mannen dan vrouwen. We zijn er dan ook echt trots op dat het percentage vrouwelijke medewerkers binnen ForFarmers al enkele jaren toeneemt. Content zijn we ook met het feit dat Pieter Wolleswinkel en David Fousert, beiden uit onze eigen organisatie, op 1 januari 2019 toetraden tot de Directie als respectievelijk COO ForFarmers Nederland en COO Reudink, Pavo en ForFarmers België.
In juni 2019 maakte Arnout Traas bekend zich tijdens de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) niet verkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn als CFO. Arnout trad in 2011 aan als CFO bij ForFarmers. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de verdere professionalisering van onze organisatie en bij de vele overnames die we sinds 2011 hebben gedaan. Arnout is ook van grote waarde geweest bij onze transitie van een coöperatie naar een beursgenoteerde onderneming. Namens het hele Directieteam wil ik Arnout graag danken voor zijn bijzonder grote bijdrage aan de ontwikkeling van ForFarmers.

We zijn verheugd dat Roeland Tjebbes per 1 maart 2020 is toegetreden tot onze Directie, als genomineerd opvolger. Roeland brengt veel relevante ervaring met zich mee uit de voedings- en diervoedersector.
Er was in 2019 wederom sprake van een goede samenwerking tussen de Directie en de Raad van Commissarissen (de Raad). De Raad was zeer betrokken bij de bepaling van de strategie voor de jaren 2020-2025. De samenstelling van de Raad zal na de komende AvA veranderen. Cees van Rijn treedt na de AvA in 2020, na twee volle zittingstermijnen (conform de corporate governance code) terug als commissaris. Ik wil Cees namens het hele Directieteam danken voor zijn grote betrokkenheid bij, en bijdrage aan ForFarmers. De Raad van Commissarissen heeft Annemieke den Otter voorgedragen als commissaris voor de ontstane vacature.
We vinden het van groot belang dat onze medewerkers op een veilige manier hun werk kunnen doen. Daartoe hebben we in de afgelopen jaren veel inspanningen geleverd, onder andere in de vorm van trainingen, verschillende investeringen en actieve communicatie over veiligheid. Dit heeft ertoe geleid dat er in 2019 aanzienlijk minder ongevallen waren dan in 2018.

Geloof in eigen kracht

2019 was een turbulent jaar. Onze aandeelhouders werden, vooral in de eerste helft, teleurgesteld door de gevolgen van de ongunstige inkooppositie. Onze medewerkers kregen te maken met kostenbesparingsprojecten. Voor sommige klanten was het een jaar vol onzekerheden vanwege potentiële groeibeperkingen door milieumaatregelen en onduidelijkheid over de handelssituatie na de Brexit. Tegelijkertijd zagen andere klanten de groei juist aantrekken door onder meer de enorme vraag uit China naar varkensvlees en pluimveeproducten.
2019 was ook het jaar waarin bepaalde trends zich duidelijker manifesteerden en versnelden. We hebben ons in de afgelopen jaren met de implementatie van strategie Horizon 2020 sterker gepositioneerd in vier landen en zijn succesvol van start gegaan in een vijfde land: de groeimarkt Polen. Onze marktposities en onze schaalgrootte vormen een gezonde fundering om ook in de nieuwe realiteit waarde te blijven creëren voor onze stakeholders. We zullen op 12 mei 2020 onze strategie voor de jaren 2020-2025 bekendmaken. Voor de realisatie van onze strategie is en blijft de toewijding en inzet van onze medewerkers cruciaal. Hiervoor dank ik hen mede namens mijn collega Directieleden.
We kunnen ook niet zonder het vertrouwen van onze klanten, aandeelhouders, leveranciers en andere belanghebbenden. Ik ben hen hiervoor erkentelijk. We werken er met alle collega’s binnen ForFarmers aan om voor al onze stakeholders een betrouwbare partner te blijven.

Lochem, 11 maart 2020

Yoram Knoop
CEO ForFarmers N.V.