Enkelvoudige jaarrekening

2.3.1 Enkelvoudige balans

In duizenden euro (voor winstbestemming) noot 31 december 2019 31 december 2018
Activa
Overige vorderingen   136 165
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 45 385.932 363.447
Uitgestelde belastingvorderingen   - 86
Vaste activa   386.068 363.698
 
Overige vorderingen   2.590 4.329
Vorderingen op groepsmaatschappijen 46 51.514 102.044
Actuele belastingvorderingen 48 2.483 -
Geldmiddelen en kasequivalenten   999 7.040
Vlottende activa   57.586 113.413
 
Totaal activa   443.654 477.111
 
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal   1.063 1.063
Agio   143.554 143.554
Reserve eigen aandelen   -86 -61
Wettelijke reserve omrekeningsverschillen   -1.531 -6.653
Wettelijke reserve kasstroomafdekkingen   -479 -896
Overige wettelijke reserves   20.368 19.188
Ingehouden winsten   232.627 220.802
Onverdeeld resultaat   17.705 58.590
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap 49 413.221 435.587
 
Verplichtingen
Voorzieningen 50 500 500
Uitgestelde belastingverplichtingen   11 -
Langlopende verplichtingen   511 500
 
Bankschulden   4 -
Handelsschulden en overige verplichtingen   118 503
Schulden aan groepsmaatschappijen 46 29.800 36.601
Actuele belastingverplichtingen 48 - 3.920
Kortlopende verplichtingen   29.922 41.024
 
Totaal verplichtingen   30.433 41.524
 
Totaal eigen vermogen en verplichtingen   443.654 477.111

De toelichtingen onder noot 43 tot en met 54 maken integraal deel uit van deze enkelvoudige jaarrekening.

2.3.2 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

In duizenden euro noot 2019 2018
Omzet   - -
Bedrijfsopbrengsten   - -
Lonen en salarissen   - -
Overige bedrijfskosten   -592 -554
Bedrijfslasten   -592 -554
Bedrijfsresultaat   -592 -554
Netto financieringsresultaat 51 774 -1.278
Winst (verlies) vóór belastingen   182 -1.832
Winstbelastingen   -27 1.116
Aandeel in het resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen 45 17.550 59.306
Winst over het boekjaar   17.705 58.590

De toelichtingen onder noot 43 tot en met 54 maken integraal deel uit van deze enkelvoudige jaarrekening.